Контроль доброчесності суддів, прокурорів та слідчих

Автор(и)

  • А.В. Лапкін

Анотація

У статті розглядаються проблеми контролю за доброчесністю суддів, прокурорів та слідчих. Велике сус-
пільне значення вимоги доброчесності та суворі правові наслідки її порушення вимагають наявності відповідних механізмів контролю за її дотриманням. У свою чергу, такі механізми вимагають належного теоретичного
дослідження, що визначає актуальність обраної теми. Обґрунтовано, що контроль доброчесності є важливим
засобом збереження суспільної довіри, запобігання, виявлення та припинення проявів недобросовісної поведінки.
Виокремлено та проаналізовано загальні та спеціальні механізми контролю за доброчесністю суддів, прокурорів
та слідчих. Загальний механізм включає такі засоби, як спецперевірка та фінансовий контроль. Спеціальні ме-
ханізми контролю доброчесності передбачають декларації доброчесності та родинних зв’язків, регулярну пере-
вірку (оцінку) доброчесності. Пропонується уніфікувати спеціальні механізми контролю доброчесності для
суддів, прокурорів і слідчих, які можуть включати такі рівні: 1) самооцінку – шляхом заповнення декларацій
(анкет) доброчесності та родинних зв’язків; 2) моніторинг способу життя – шляхом збору інформації про лю-
дину з відкритих та інших джерел; 3) перевірки доброчесності – шляхом моделювання практичних ситуацій,
у тому числі з використанням поліграфа; 4) регулярне кваліфікаційне оцінювання (атестацію) – шляхом періо-
дичного вивчення інформації про доброчесність певної особи та опитування її з проблемних питань. Зроблено
висновок, що правовими наслідками контролю доброчесності може бути заборона доступу до відповідної про-
фесії або притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Ключові слова: доброчесність, контроль доброчесності, кваліфікаційне оцінювання, перевірка доброчеснос-
ті, декларація.

Опубліковано

2023-10-11

Номер

Розділ

Наукові дослідження