Кримінальна політика та проблема поводження із засудженими.

Автор(и)

  • О.О. Пащенко

Анотація

У статті розглянуто наявні в науці підходи до визначення тієї частини правової політики держави, яка сто-
сується її реакції на існування злочинності у суспільстві. Це зроблено з метою з’ясування того, яке із запропо-
нованих доктринальних понять може виступати як родове щодо політики в сфері поводження із засудженими.
Акцентується увага на тому, що у разі широкого трактування предмета кримінального права (шляхом
об’єднання в ньому матеріальної, процесуальної та виконавчої складових) немає підстав для виокремлення кри-
мінально-правової, кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політик, оскільки кримінальна політи-
ка за обсягом дорівнюватиме кримінально-правовій.
Зазначено, що родовим поняттям стосовно політики в сфері поводження із засудженими є «політика впли-
ву на злочинність». Впливаючи певним чином на засудженого (особу), політика впливає і на злочинність (явище),
яка після цього впливу має знижуватися. Окрім цього, при визначенні поняття «політика в сфері поводження
із засудженими» ключовим є саме «поводження». Згідно із ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України, де визна-
чено мету покарання, поводження із засудженими має здійснюватися у такий спосіб, щоб після відбування по-
карання ці особи більше не вчинювали кримінальних правопорушень, а в ідеалі – вважали таку поведінку для себе
взагалі неприйнятною. При цьому наголошується, що «поводження із засудженими» включає в себе не лише
дотримання їх прав, а й виконання ними обов’язків, що зумовлюється правовим статусом цієї категорії осіб.
Ключові слова: кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінальна політика, кримінально-вико-
навча політика, політика в сфері поводження із засудженими.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11

Номер

Розділ

Наукові дослідження