Правовий статус військовополонених в процесі виконання кримінальних покарань в Україні

Автор(и)

  • І.С. Яковець
  • О.В. Гальцова

Анотація

У статті розглядаються теоретичні і прикладні питання виконання покарання щодо російських військових,
які вчинили кримінально-протиправні діяння під час збройної агресії проти Україні. Розробляються та вивча-
ються алгоритми й процедури реалізації призначених таким військовим злочинцям кримінальних покарань. На-
голошується, що в сучасній юридичній науці України немає досліджень кримінально-виконавчих аспектів від-
бування кримінальних покарань військовополоненими. Автори звертають увагу, що існує об’єктивна потреба
в удосконаленні чинного законодавства та необхідності заповнити прогалини у національних нормативних актах
і процедурах щодо становища військовополонених в разі їх засудження й направлення для відбування криміналь-
них покарань з урахуванням положень Женевської конвенції. Указується, що положення Конвенції також по-
требують негайних змін та оновлень (у тому числі і на рівні додаткових угод), які б враховували соціально-еко-
номічний стан країн-підписантів, військові практики та інші обставини. Пропонується вирішення окреслених
проблем шляхом внесення змін до вітчизняного законодавства стосовно військовополонених при виконанні кри-
мінальних покарань в Україні.

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Наукові дослідження