Проблеми забезпечення гласності та відкритості судового процесу із використанням новітніх технологій в умовах сьогодення України

Автор(и)

  • Ю.С. Рєпіна

Анотація

Стаття присвячена визначенню проблем забезпечення гласності та відкритості судового процесу із вико-
ристанням новітніх технологій та розробці пропозицій щодо напрямів їх усунення в умовах сьогодення України.
У сучасному світі значення інформації у сфері правосуддя істотно підвищується, чому сприяють нова осо-
бливість інформації – її цифрова форма та розвиток ІТ, які забезпечують миттєву швидкість її поширення.
Використання ІТ стало незамінним засобом у судових системах багатьох країн. Тривалий cвітовий досвід ви-
користання ІТ у судочинстві, насамперед країн ЄС, демонструє суттєве покращення у наданні судових послуг
громадянам. Під час дії воєнного стану в Україні частина національних судів свою роботу не припинила, частина – здій-
снює її в дистанційному режимі. Спостерігається загальне зменшення звернень до судів, що пояснюється, зо-
крема, відсутністю реального доступу до правосуддя для значної частини населення України, спричиненого
проблемами забезпечення гласності та відкритості судового процесу. Серед них – обмеження в отриманні су-
дових послуг із застосуванням новітніх технологій, аж до позбавлення такої можливості взагалі.
Використання ЕСІТС в умовах воєнного стану здатне забезпечити безпечний для життя та здоров’я люди-
ни доступ до правосуддя, з одного боку, та здійснення правосуддя національною судовою системою, з другого.
Покращення взаємодії судових установ із громадськістю потребують удосконалення процесуального зако-
нодавства, зокрема, щодо повідомлення учасників судового провадження про зміну територіальної підсудності
судових справ і відновлення територіальної підсудності судових справ особливо (в умовах воєнного та надзви-
чайного стану).

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Наукові дослідження