Цифровізація кримінального провадження: сучасні аспекти концептуалізації (частина 1)

Автор(и)

  • Н.В. Глинська
  • Д.І. Клепка

Анотація

Стаття присвячена визначенню окремих аспектів концептуалізації дослідження цифровізації кримінально-
го провадження. Авторами виділено чинники, що зумовлюють актуальність комплексного дослідження питань
використання цифрових технологій у кримінальному судочинстві. До таких чинників віднесено: соціально-полі-
тичний, нормативно-правовий, криміногенний, праксеологічний.
Проведено правову та теоретичну діагностику цифровізації кримінального провадження. Істотну увагу
приділено запровадженню електронного кримінального провадження. Визначено проблемні питання норматив-
ного регулювання у цьому сегменті. Зазначено, що нормативні положення, якими урегульовуються окремі питан-
ня застосування цифрових технологій у кримінальному провадженні, потребують аналізу з точку зору їх відпо-
відності стандартам якості закону.
Визначено основні перспективні напрями подальшого дослідження цифровізації кримінального провадження,
до яких віднесено: дослідження методологічних питань цифровізації; розробку теоретико-правових основ ви-
користання цифрових технологій для оптимізації кримінальної процесуальної діяльності; створення теоретич-
ного підґрунтя для подальшого впровадження електронного правосуддя в Україні; дослідження меж та можли-
востей використання технології штучного інтелекту в кримінальному провадженні; визначення механізму електронної процесуальної комунікації учасників кримінального провадження; впровадження електронних меха-
нізмів запобігання порушенню прав і свобод учасників кримінального провадження; розробку теоретико-правових
основ (підґрунтя) використання електронних доказів у кримінальному провадження; дослідження процесуальних
особливостей розслідування кіберзлочиннів; використання цифрових технологій під час міжнародного співробіт-
ництва в кримінальному провадженні; визначення шляхів формування цифрової компетентності правозастосов-
ників.
Зроблено висновок, що нагальною є необхідність концептуальної розробки основних стратегічних аспектів
цифровізації кримінального провадження. Одним із перших завдань на цьому шляху є розробка понятійного апа-
рату та визначення основних стратегічних напрямів й меж цифровізації з подальшою розробкою відповідних
теоретико-правових основ реалізації цифровізації кримінального провадження по кожному з напрямів.

Опубліковано

2022-07-27

Номер

Розділ

Наукові дослідження