Ревнощі як мотив вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи

Є В Боднарчук

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей вчинення умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень через ревнощі. З цією метою автор досліджує ревнощі як мотив вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи. Поведінка людини, в тому числі і протиправна, характеризується складним психологічним процесом, в якому беруть участь усі компоненти особистості. Вирішальне значення в цьому процесі належить мотиву, який визначає спонукальну і змістовну сторону протиправної поведінки. Ревнощі є багатоплановим соціальним явищем, виникнення і прояв якого залежить від багатьох чинників, зокрема, конкретної життєвої ситуації, психологічних особливостей особи винного і поведінки потерпілого. Автор звертає увагу, що злочини проти особи, які вчиняються з мотивів ревнощів досить різноманітні і багатоаспектні. У судовій практиці зустрічаються випадки, коли мотив ревнощі асоціюють з мотивом помсти або, якщо не зовсім зрозумілий мотив скоєного злочину, найчастіше його кваліфікують як злочин, скоєний з хуліганських мотивів. Такого роду помилки істотні для кримінальної відповідальності та призначення покарання. Незважаючи на деякі зовнішні подібності даних мотивів, виявляється ряд суттєвих і принципових відмінностей, що вказують на їх різну природу виникнення і прояви, що, в свою чергу, створює можливість відмежування злочинів, скоєних з мотивів ревнощів, від інших злочинів, скоєних з інших мотивів, і міркувати про повну самостійність мотиву ревнощів.

Ключові слова


вчинення злочинів з мотивів ревнощів; умисні вбивства; емоційний стан; мотив; судова практика; кримінальна відповідальність; запобігання насильницькій злочинності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonjan Ju, Borodin S, Prestupnost’ i psihicheskie anomalii [Crime and Mental Anomalies] (Nauka, 1987) (in Russian)

Antonjan Ju, Enikeev M, Jeminov V, Psihologija prestupnika i rassledovanija pre stuplenij: monografija [Criminal Psychology and Crime Investigations: Monograph] (Izdatel’skaja gruppa «Jurist»» 1996) <https:// www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/09/30/_antonyan_yu.m._ psihologiya_prestupnika_i_rassledovaniya_prestupleniy.pdf> дата звернення 06.09.2019

Antonjan Ju, Samovichev E, Neblagoprijatnye uslovija formirovanija lichnosti v detstve i voprosy preduprezhdenija nasil’stvennyh prestuplenij. (Psihologicheskie mehanizmy nasil’stvennogo prestupnogo povedenija): uchebnoe posobie [Adverse conditions for the formation of personality in childhood and the prevention of violent crime. (Psychological Mechanisms of Violent Criminal Behavior): tutorial] (VNII MVD SSSR 1983) (in Russian)

Volkov B, Motiv i kvalifikacija pre stuplenij [Motive and qualification of crimes] (Izd-vo Kazan. un-ta, 1968) (in Russian)

Revnoshchi yak motyv pry kvalifikatsii zlochyniv, vchynenykh zhinkamy [Jealousy as a motive in qualifying crimes committed by women] (Scritub) <http://www.scritub.com/limba/ucraineana/63872.php> (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонян Ю, Бородин С, Преступность и психические аномалии (Наука, 1987)
2. Антонян Ю, Еникеев М, Эминов В, Психология преступника и расследования преступлений: монография (Издательская группа «Юристъ» 1 9 9 6 ) < h t t p s : / / w w w. s g u . r u / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / t e x t d o c s f i l e s / 2 0 1 4 / 0 9 / 3 0 / _ a n t o n y a n _ y u . m . _ p s i h o l o g i y a _ p r e s t u p n i k a _ i _ rassledovaniya_prestupleniy.pdf> дата звернення 06.09.2019
3. Антонян Ю, Самовичев Е, Неблагоприятные условия формирования личности в детстве и вопросы предупреждения насильственных преступлений. (Психологические механизмы насильственного преступного поведения): учебное пособие (ВНИИ МВД СССР 1983)
4. Волков Б, Мотив и квалификация преступлений (Изд-во Казан. унта, 1968)
5. Ревнощі як мотив при кваліфікації злочинів, вчинених жінками (Scritub) <http://www.scritub.com/limba/ucraineana/63872.php> дата звернення 06.09.2019

Copyright (c) 2019 Є В Боднарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)