Окремі питання юридичної відповідальності за невиконання судових рішень слідчого судді

С Л Шаренко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню юридичної відповідальності за невиконання ухвал слідчого судді. Виявлена неузгодженість норм кримінального, адміністративного та кримінального процесуального законодавства з цього питання. Кримінальна процесуальна відповідальність розглядається як окремий самостійний вид юридичної відповідальності, якій властиві усі загальні ознаки юридичної відповідальності, як то: застосування лише за порушення визначених законом обов’язків, нормативна закріпленість, настання для особи певних правообмежень, примусовість виконання. Автор висловлюється стосовно доцільності і законності застосування кримінальної процесуальної та кримінально-правової відповідальності за одне й те саме порушення – невиконання ухвал слідчого судді. При цьому, зважаючи на той факт, що йдеться про два різні види юридичної відповідальності, їх застосування за один і той самий проступок не суперечить чинному законодавству, оскільки відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Виокремлені несприятливі правові наслідки, що настають для учасників кримінального провадження у разі невиконання рішень слідчого судді.

Ключові слова


рішення слідчого судді; кримінальна процесуальна відповідальність; невиконання ухвали слідчого судді; неправомірна поведінка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilokin R Kryminalno-protsesualna vidpovidalnist [Criminal proceduralliability] (Vydavnychyi tsentr «Kafedra» 2017) (in Ukrainian)

Vetrova G, Ugolovno-protsessualnaya otvetstvennost [Criminalprocedural liability] (Nauka 1987) (in Russian)

Kovriga Z Ugolovno-protsessualnaya otvetstvennost [Criminal proceduralliability] (Izdatelstvo Voronezhskogo Gosudarstvennogo Universiteta 1984) (inRussian)

Murzanovska A Kryminalno-protsesualna vidpovidalnist za Kryminalnymprotsesualnym kodeksom Ukrainy 2012 roku [Criminal Procedural Liability forthe Criminal Procedure Code of Ukraine 2012] (Vydavnychyi dim «Helvetyka»2018) (in Ukrainian)

Skakun O Teoriya gosudarstva i prava [Theory of Government andRights] (Kon-sum; Un-t vnutr del 2000) (in Russian)

Tatsii V, Borysov V, Tiutiuhin V, ( ed.) Kryminalnyi kodeks Ukrainy:naukovo-praktychnyi komentar [Criminal code of Ukraine: scientific andpractical commentary]. (Pravo 2013) t 2

Tihomirov Yu Teoriya kompetentsii [Competency theory] (Yustitsinform 2001)

Motovilovker Ya, ’Ugolovno-protsessualnaya otvetstvennostobvinyaemogo i ugolovno-pravovaya otvetstvennost vinovnogo’[Criminalprocedural responsibility of the accused and criminal liability of the guilty](1977) 1 Pravovedenie (in Russian)

Chechina N, Elkind P, ’Ob ugolovno-protsessualnoy i grazhdanskoyprotsessualnoy otvetstvennosti’ [On criminal procedural and civil proceduralliability](1973) 9 Sovetskoe gosudarstvo i pravo

Leyba O. A. ’Defekti krimInalnogo protsesualnogo zakonodavstva tazasobi Yih podolannya’ [Defects of criminal procedure legislation and ways toovercome them] (Candidate’s thesis, Natsionalnyi yuryd. un-t. im Ya Mudroho2019). (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Білокінь Р Кримінально-процесуальна відповідальність (Видавничий центр «Кафедра» 2017)
2. Ветрова Г, Уголовно-процессуальная ответственность (Наука 1987)
3. Коврига З Уголовно-процессуальная ответственность (Издательство Воронежского Государственного Университета 1984)
4. Мурзановська А Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року (Видавничий дім «Гельветика» 2018)
5. Скакун О Теория государства и права (Консум; Ун-т внутр дел 2000)
6. Тихомиров Ю Теория компетенции. (Юстицинформ 2001)
7. Тацій В, Борисов В, Тютюгін В, (ред.) Кримінальний кодекс України:науково-практичний коментар. (Право 2013) т 2
8. Мотовиловкер Я, ’Уголовно-процессуальная ответственность обвиняемого и уголовно-правовая ответственность виновного’ (1977) 1 Правоведение
9. Чечина Н, Элькинд П, ’Об уголовно-процессуальной и гражданской процессуальной ответственности’(1973) 9 Советское государство и право
10. Лейба О. А. ’Дефекти кримінального процесуального законодавствата засоби їх подолання’ (дис канд. Юрид наук Національний юр ун-тім. Ярослава Мудрого 2018)

Copyright (c) 2019 С Л Шаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)