Доброякісність кримінального процесуального закону як основа забезпечення єдності його застосування

Н В Глинська

Анотація


Єдність судової практики є однією з фундаментальних цінностей сучасного судочинства. Єдиний підхід до застосування закону найкращим чином відповідає вимогам передбачуваності, верховенству права й ефективному захистові прав людини. З огляду на це доброякісність кримінального процесуального законодавства (далі – КПЗ) як високий ступінь відповідності його форми та змісту системі стандартів його якості набуває величезного значення для забезпечення узгодженості судової практики. Розробка досконалого законодавства є основою єдиного його розуміння та застосування на практиці. За таких умов вкрай актуальною є розробка концепту стандартів якості КПЗ. Все викладене вимагає комплексного дослідження проблематики системи стандартів якості КПЗ на сучасному етапі правового розвитку суспільства. Мета даної статті полягає у формулюванні системи стандартів якості КПЗ у світлі оновленої національної правової доктрини з урахуванням європейських еталонів щодо сприйняття засадничої вимоги верховенства права та виокремленні окремих положеньстандартів КПЗ, дотримання яких має вирішальне значення для єдиного застосування закону. На підставі проведеного дослідження автор робить висновок про те, що норми закону мають бути сформульовані чітко та виключати двозначність його розуміння правозастосовниками. КПЗ має містити достатньо прозорі, зрозумілі і передбачувані орієнтири реалізації в тому чи іншому обсязі дискреційних повноважень. КПЗ має містити правову технологію забезпечення належної якості процесуальних рішень. Наявність ефективних нормативних механізмів апеляційного та касаційного перегляду судових рішень. Встановлення необхідного ступеня категоричності обов’язковості рішень Верховного суду як суду вищої інстанції (цей рівень має забезпечувати баланс між суддівською незалежністю та обов’язковістю правових позицій суду вищої інстанції).

Ключові слова


кримінальне процесуальне законодавство; стандарти якості; доброякісність; судова практика; єдність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vy’snovok konsul’taty’vnoyi Rady’ yevropejs’ky’x suddiv # 20 « Prorol’ sudiv u zabezpechenni yednosti zastosuvannya zakonu» URL:http://www.vru.gov.ua/content/file/Vy’snovok_KRYeS_20.pdf (in Ukranan)

Dopovid’ Venecians’koyi komisiyi «Pro verxovenstvo prava» (VeniceCommission: the Rule of Law), pry’jnyaty’j Venecians’koyu Komisiyeyu na86‑mu plenarnomu zasidanni 25–26 bereznya 2011 r. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2011)003rev-ukr (in Ukranian)

Strategiya reformuvannya sudoustroyu, sudochy’nstva ta sumizhny’xpravovy’x insty’tutiv na 2015–2020 roky’, sxvalena Ukazom Prezy’dentaUkrayiny’ vid 20 travnya 2015 r. # 276/2015 URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (in Ukranian)

Postanova Drugoyi sudovoyi palaty’ Kasacijnogo kry’minal’nogo suduvid 19.02.2019 r. sprava # 349/1487/ 14- K URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80115441 (in Ukranian

Borysov V, Zelenetskyi V, Teoretychni osnovy zabezpechennia yakostikryminalnoho zakonodavstva ta pravozastosovchoi diialnosti u sferi borotby zizlochynnistiu v Ukraini [Theoretical bases for ensuring the quality of criminallegislation and law-enforcement activities in the field of combating crime inUkraine ] (Pravo 2011) (in Ukrainian).

Korkunov N, Lekcii po obshhej teorii prava [Lectures on the generaltheory of law](Spb.1909) (in Russian).

Strogovich M, Alekseeva L, Larin A, Sovetskij ugolovno-processual’nyjzakon i problemy ego jeffektivnosti [Soviet criminal process and problems ofits effectiveness]. (Nauka 1979) (in Russian).

Valanchus V, ’Navishho potribna unifikovana sudova prakty’ka?’ [Whydo we need a unified case law?] (2012) 11–12 Pravo Ukrayiny’ 137–143 (inUkrainian).

Vyl’dxaber L. Precedent v Evropejskom sude po pravamcheloveka[precedent. in the European Court of Human Rights] (2001) 12Gosudarstvo y’ pravo 10 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Висновок консультативної Ради європейських суддів № 20 «Про рольсудів у забезпеченні єдності застосування закону» URL: http://www.vru.gov.ua/content/file/Висновок_КРЄС_20.pdf (дата звернення 18.06.2019)
2. Доповідь Венеціанської комісії «Про верховенство права» (VeniceCommission: the Rule of Law), прийнята Венеціанською комісією на 86‑мупленарному засіданні 25–26 березня 2011 р. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr (датазвернення 18.06.2019)
3. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжнихправових інститутів на 2015–2020 роки, схвалена Указом ПрезидентаУкраїни від 20 травня 2015 р. № 276/2015 URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (дата звернення 18.06.2019)
4. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального судувід 19.02.2019 р. справа № 349/1487/14-К URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80115441 (дата звернення 01.07.2019)
1. Борисов В, Зеленецький В, Теоретичні основи забезпечення якостікримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сферіборотьби зі злочинністю в Україні (Право 2011).
2. Коркунов Н, Лекции по общей теории права (СПб.1909) 298.
3. Строгович М, Алексеева Л, Ларин А, Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. (Наука 1979) 218.Статті з журналів
4. Валанчус В. ’Навіщо потрібна уніфікована судова практика?’(2012) 11–12 Право України 138.
5. Вильдхабер Л, ’Прецедент в Европейском суде по правам человека’(2001) 12 Государство и право 10.

Copyright (c) 2019 Н В Глинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)