Методологічні засади дослідження диференціації кримінальної відповідальності

Наталія Олегівна Антонюк

Анотація


Сучасні наукові дослідження кримінально-правових явищ значною мірою залежать від правильно обраних методів наукового вивчення. У філософсько - правовій літературі дискутується питання необхідності у чітко визначеній структурі методів, якої повинен дотримуватися дослідник.  У зв’язку з цим існує потреба визначити ступінь свободи науковця в контексті формування власної методологічної структури, а також обрати ті методи наукового дослідження, які дозволять найбільш повно і точно встановити зміст та обсяг такого кримінально-правового явища, як диференціація кримінальної відповідальності. У статті розглядаються методи наукового дослідження диференціації кримінальної відповідальності. Звертається увага на невиправданість конструювання методологічної ієрархічної системи в онтологічному розумінні.

За результатами дослідження зроблено висновки про те, що, по-перше, набір тих чи інших методів значною мірою обумовлюється предметом наукового дослідження. В частині вивчення диференціації кримінальної відповідальності на емпіричному рівні ними є методи тлумачення права. А на теоретичному рівні це сходження від конкретного до абстрактного, системно-структурне пізнання та сходження від абстрактного до конкретного. По-друге, в основі дослідження диференціації кримінальної відповідальності повинні лежати не лише діалектичні методи, а й антропологічні, які обумовлюють людиноорієнтованість наукового знання.

Ключові слова


метод; диференціація кримінальної відповідальності; антропологія; діалектика

Повний текст:

PDF

Посилання


Hudyma D, Prava liudyny: antropoloho-metodolohichni zasady doslidzhennia: monohrafiia [Human rights: anthropological and methodological foundations of the research: monograph] (Krai, 2009) (in Ukrainian)

Malikov M, Koncepcija gosudarstvennoj vlasti i samoupravlenija v sovremennoj Rossii [The concept of state power and self-government in modern Russia] (Gilem, 2012. (Izd 3-e ispr i dop)) (in Ukrainian)

Syryh V, Logicheskie osnovanija obshhej teorii prava [The logical basis of the general theory of law] (Juridicheskij Dom «Justicinform», 2001) t 1(in Russian)

Rabinovych P ta inshi, Filosofiia prava: problemy i pidkhody: navchalnyi posibnyk dlia studentiv spetsialnosti “Pravoznavstvo” [Philosophy of Law: Problems and Approaches: A Study Guide for Law Students] (Lvivskyi natsionalnyi universy-tet imeni Ivana Franka, yurydychnyi fakultet, Laboratoriia doslidzhennia teoretychnykh problem prav liudyny 2005) (in Ukrainian)

Hudyma D, ‘Filosofsko-antropolohichnyi pidkhid – metodolohichnyi fundament suchasnoi yurydychnoi nauky’ [Philosophical and Anthropological Approach - Methodological Foundations of Modern Legal Science] (2003) 1 Problemy filosofii prava 122natsionalnyi universy-tet imeni Ivana Franka, yurydychnyi fakultet, Laboratoriia doslidzhennia teoretychnykh problem prav liudyny 2005) 122(in Ukrainian)

Kelman M, ‘Metodolohiia suchasnoho pravoznavstva: stanovlennia ta osnovni napriamy rozvytku’[Methodology of modern law: formation and main directions of development] (2015) 4 Psykholohiia i suspilstvo 33(in Ukrainian)

Kostytskyi M, ‘Deiaki pytannia metodolohii yurydychnoi nauky’ [Some questions about the methodology of legal science] (2013) 1 Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 3(in Ukrainian)

--‘Normatyvizm yak metodolohiia yurysprudentsii’ [Normativism as a methodology of jurisprudence] (2016) 1 Filosofski ta metodolohichni problemy prava 18(in Ukrainian)

Kuchuk A, ‘Metodolohiia pravoznavstva: propedevtychnyi aspekt’ [Methodology of jurisprudence: the propaedeutic aspect] (2016) 4 Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu 21 (in Ukrainian)

Shevchuk R, ‘Dialektychnyi metod u pravoznavstvi, okremi aspekty’ [Dialectical method in jurisprudence, some aspects'] (2012) 2 Filosofski ta metodolohichni problemy prava 25(in Ukrainian)

--‘Metodolohiia naukovoho piznannia: vid yavyshcha do sutnosti’['The methodology of scientific knowledge: from phenomenon to nature'] (2016) 1 Filosofski ta metodolohichni problemy prava 31(in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гудима Д, Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження: монографія (Край, 2009)
2. Маликов М, Концепция государственной власти и самоуправления в современной России (Гилем, 2012. (Изд 3-е испр и доп))
3. Сырых В, Логические основания общей теории права (Юридический Дом «Юстицинформ», 2001) т 1
4. Рабінович П та інші, Філософія права: проблеми і підходи: навчальний посібник для студентів спеціальності “Правознавство” (Львівський національний універси-тет імені Івана Франка, юридичний факультет, Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини 2005)
5. Гудима Д, ‘Філософсько-антропологічний підхід – методологічний фундамент сучасної юридичної науки’ (2003) 1 Проблеми філософії права 122
6. Кельман М, ‘Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку’ (2015) 4 Психологія і суспільство 33
7. Костицький М, ‘Деякі питання методології юридичної науки’ (2013) 1 Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 3
8. -- ‘Нормативізм як методологія юриспруденції’ (2016) 1 Філософські та методологічні проблеми права 18
9. Кучук А, ‘Методологія правознавства: пропедевтичний аспект’ (2016) 4 Науковий вісник Херсонського державного університету 21
10. Шевчук Р, ‘Діалектичний метод у правознавстві, окремі аспекти’ (2012) 2 Філософські та методологічні проблеми права 25
11. -- ‘Методологія наукового пізнання: від явища до сутності’ (2016) 1 Філософські та методологічні проблеми права 31

Copyright (c) 2019 Наталія Олегівна Антонюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)