Поняття крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище

С В Панова

Анотація


У статті розглядаються основні і суттєві ознаки крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Розкрито поняття «проникнення», «житло», «інше приміщення», «сховище». Дається трактування цих понять. Так, особливістю житла є те, що воно виступає і сховищем, а «іншого приміщення», на відміну від житла та сховища, є властивість мати «відкритий» характер, що виявляється в загальнодозволеному доступі до нього. При тлумаченні «проникнення» звертається увага на його характерні об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Робиться висновок, що «проникнення», будучи допоміжним діянням, для ч. 3 ст. 185 КК має вирішальне кваліфікуюче значення, бо виступає ускладненим способом вчинення крадіжки – таємного викрадення чужого майна. Ця кваліфікуюча ознака розширює межі об’єктивної сторони розглядуваного злочину за: характером підготовки та вчинення діяння; тривалістю діяння при існуючому корисному умислі.

Ключові слова


крадіжка; житло; інше приміщення; приміщення; сховище; проникнення

Повний текст:

PDF

Посилання


Titov, V. D. , Tsalin, S. D., Nevelska-Hordeeva, O. P (2005). Lohika.

Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. V. Titova (Ed.).

Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kuznetsov, V. V. (2017). Kradizhka. Velyka ukrainska yurydychna

entsyklopediia u 20 t. Nats. akad. prav. nauk Ukrainy, In-t derzhavy i prava im.

V. M. Koretskoho, Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho, V. Ya. Tatsii et al.

(Ed.). (Vol. 17). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy v 11 t. AN URSR, In-t movoznavstva imeni

O. O. Potebni. I. K. Bilodid (head) et al. (Eds.). (Vol. 11). Kyiv: Nauk. dumka,

–1980. URL: http://sum.in.ua/p/11/377/1 [in Ukrainian].

Anisimov, H. M, Volodina, O. O., Zinchenko, I. O. ta in. (2017).

Kvalifikatsiia zlochyniv: navch. posibnyk. M. I. Panov (Ed.). Kharkiv: Pravo

[in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar u 2 t.

V. Ya. Tatsii, V. P. Pshonky, V. I. Borysov, V. I. Tiutiuhin (Eds.). (2013). (Vol. 2).

Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kostiuk, M. F., Salakhova, Zh. V. (2010) Khyshchenye

nesovershennoletnymy ymushchestva s nezakonnыm pronyknovenyem

v zhylyshche, pomeshchenye yly ynoe khranylyshche: monohrafiia. Moskow:

Prospekt [in Ukrainian].

Borysov, V. I., Tatsiy, V. Ya., Tiutiuhin, V. I. ta in. (2015). Kryminalne

pravo Ukrainy: Zahalna chastyna: pidruchnyk. V. Ya. Tatsiia, V. I. Borysova,

V. I. Tiutiuhina (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Burdin, V. M. (2012). Sposib vykradennia: spirni problemy rozuminnia.

Teoretychni ta prykladni problemy suchasnoho kryminalnoho prava. Luhansk:

RVV LDUVS im. E. O. Didorenka [in Ukrainian].

Panov, M. I. (2010). Vybrani naukovi pratsi z problem pravoznavstva;

peredm. V. P. Tykhoho. Kyiv: In YuRE [in Ukrainian].

Dagel’, P. S., Kotov, D. P. (1974). Sub»yektivnaya storona prestupleniya

i yeye ustanovleniye. Voronezh: Izdatel’stvo Voronezhskogo un-ta [in Russian]

Minenok, M. G., Minenok, D. M. Koryst’. (2001). Kriminologicheskiye

i ugolovno-pravovyye problemy. Saint-Peterburg: Yurid. tsentr Press [in

Russian]

Kurs sovetskogo ugolovnogo prava: Chast’ osobennaya. (1973). (Vol. 3).

Leningrad: izd-vo Lengrad. un-ta [in Russian]

Rodionova, T. V. (2018). Mistse vchynennya zlochynu za kryminalʹnym

pravom Ukrayiny. Extended abstract of candidate’s. Kyiv [in Ukrainian].

Pro vykonannya rishenʹ ta zastosuvannya praktyky Yevropeysʹkoho

sudu z prav lyudyny: Zakon Ukrayiny vid 23.02.2006 № 3477‑IV. (2006).

Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy. 30, art. 260.

Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny proty vlasnosti: postanova

Plenumu Verkhov. Sudu Ukrayiny № 10. vid 06. lyst. 2009 r. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010700–09

Malyarenko, V. T. (2004). Pro nedotorkannistʹ zhytla ta inshoho

volodinnya osoby yak zasadu kryminalʹnoho sudochynstva. Kryminalʹnyy

protses Ukrayiny: Stan ta perspektyvy rozvytku: navch. posibnyk. Kyiv: In Yure

[in Ukrainian].

Prysyazhnyuk, I. I. (2011). Kryminalʹna vidpovidalʹnistʹ za porushennya

nedotorkanosti zhytla abo inshoho volodinnya osobi v Ukrayini. Trostyuk Z. A.

(Ed.). Natsionalʹna akademiya prokuratury Ukrayiny. Kirovohrad: MPP

“Anturazh A” [in Ukrainian].

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 15 lystopada 2012 roku

№ 5-15ks12. URL:http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6C3

D4D92D81C97C2257B21003DD8C2

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 18 kvitnia

roku u spravi № 569/1111/16‑k. URL: https://zib.com.ua/ua/

print/13897‑postanova_verhovnogo_sudu_ukraini_vid_15112012_5-15ks12.

html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Логіка: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Д. Тітов, С. Д. Ца-
лін, О. П. Невельска-Гордеева та ін.; за заг. ред. В. Тітова. Харків: Право,
2005. 208 с.
2. Кузнецов В. В. Крадіжка. Велика українська юридична енциклопедія
у 20 т. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого / редкол. В. Я. Тацій та ін.
Харків: Право, 2016. Т. 17: Кримінальне право. 2017. С. 455–457.
3. Словник української мови в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства
імені О. О. Потебні; редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка,
1970–1980. Т. 11, 1980. URL: http://sum.in.ua/p/11/377/1 (дата звернення:
13.03.2019).
4. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. М. Анісімов, О. О. Володіна,
І. О. Зінченко та ін.; за ред. М. І. Панова. 2‑ге вид., допов. та випр. Харків:
Право, 2017. 360 с.
5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар у 2 т. /
за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5‑те
вид., допов. Харків: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін,
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 2013. 1040 с.
6. Костюк М. Ф., Салахова Ж. В. Хищение несовершеннолетними
имущества с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное
хранилище: монография. Москва: Проспект, 2010. 192 с.
7. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. І. Бо-
рисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова,
В. І. Тютюгіна. 5‑те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2015. 528 с.
8. Бурдін В. М. Спосіб викрадення: спірні проблеми розуміння. Тео-
ретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права. Луганськ:
РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. С.84–88.
9. Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства; передм.
В. П. Тихого. Київ: Ін ЮРЕ, 2010. 812 с.
10. Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее
установление. Воронеж: Издательство Воронежского ун-та., 1974. 243 с.
11. Миненок М. Г., Миненок Д. М. Корысть. Криминологические
и уголовно-правовые проблемы. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс,
2001. 366 с.
12. Курс советского уголовного права: Часть особенная. Т. 3. Ленин-
град: изд-во Ленград. ун-та, 1973. 835 с.
13. Родіонова Т. В. Місце вчинення злочину за кримінальним правом
України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. ДНДІ МВС України. Київ,
2018. 20 с.
14. Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477‑IV. Відомості
Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.
15. Про судову практику у справах про злочини проти власності: по-
станова Пленуму Верхов. Суду України № 10 від 06 листоп. 2009 р. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010700–09 (дата звернення:
13.03.2019).
16. Маляренко В. Т. Про недоторканність житла та іншого володіння
особи як засаду кримінального судочинства. Кримінальний процес України:
Стан та перспективи розвитку: навч. посіб. Київ: Ін Юре, 2004. С. 74–103.
17. Присяжнюк І. І. Кримінальна відповідальність за порушення недо-
торканності житла або іншого володіння особі в Україні: монографія / за
наук. ред. З. А. Тростюк. Національна академія прокуратури України. Кі-
ровоград: МПП “Антураж А”, 2011. 290 с.
18. Постанова Верховного Суду України від 15 листопада 2012 р.
№ 5-15кс12. URL: http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6C
356D4D92D81C97C2257B21003DD8C2 (дата звернення: 13.03.2019).
19. Постанова Великої Палати Верховного Суду України від 18 квітня
2018 р. у справі № 569/1111/16‑к. URL: https://zib.com.ua/ua/
print/13897‑postanova_verhovnogo_sudu_ukraini_vid_15112012_5-15ks12.
html (дата звернення: 30.03.2019).

Copyright (c) 2019 С В Панова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)