Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні

О В Новіков

Анотація


Стаття присвячена проблемам участі громадськості у запобіганні корупції в Україні. У межах дослідження автор об’єднує усі зазначені проблеми у три великі групи. Перша група проблем пов’язана з неповнотою законодавчої бази та недоліками правового регулювання участі громадськості у запобіганні корупції. Автор зазначає, що на сьогодні залишаються неприйнятими важливі нормативно-правові акти, спрямовані на розширення прав і можливостей інститутів громадянського суспільства у сфері ухвалення суспільноважливих рішень та встановлення додаткових гарантій захисту активним учасникам антикорупційної діяльності. Вказується, що чинне антикорупційне законодавство містить окремі колізії та прогалини, а законодавець не поспішає приймати важливі закони, які б удосконалили форми та методи залучення громадськості до антикорупційної діяльності. Друга група проблем пов’язана з низьким рівнем взаємодії державних органів та громадськості. Серед головних перешкод у розвитку співпраці між владою і громадськістю називаються: брак державного фінансування, відсутність належної політичної культури, політична (або комерційна) заангажованість органів влади та їх невміння працювати з громадськістю. Третя група проблем пов’язана з несформованістю громадянського суспільства в Україні як інституційного утворення та поширенням серед населення країни різних форм та видів корупційних практик. Серед основних проблем тут можна вказати: 1) відсутність сильної неурядової організації, що системно займалась би проблемами боротьби з корупцією і була б впливовим партнером органів державної влади; 2) поширення практики «грантоїдства» у діяльності окремих антикорупційних громадських організацій, які не займаються виконанням своїх статутних завдань, а лише формально звітують про їх виконання з метою «освоєння» грантових коштів іноземних донорів; 3) відсутність в Україні незалежних великих засобів масової інформації; 4) обслуговування окремими громадськими організаціями інтересів влади та політичної еліти; 5) низький рівень заявницької активності громадян щодо фактів корупції; 6) залученість населення до різних форм та видів корупційних практик тощо. Автор зазначає, що у системному розв’язанні зазначених проблем і перебуває шлях до підвищення ролі та спроможностей громадянського суспільства у сфері запобігання корупції в Україні.

Ключові слова


громадськість; запобігання корупції; участь громадськості у запобіганні корупції

Повний текст:

PDF

Посилання


Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty koruptsii. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/print.

Uchast hromadskosti u zakhodakh shchodo zapobihannia koruptsii yak

zaporuka uspishnoi antykoruptsiinoi polityky: Roz’iasnennia Ministerstva

yustytsii Ukrainy vid 26.08.2011. (2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/n0059323–11.

Pro publichni konsultatsii: Proekt Zakonu Ukrainy. URL:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=63237.

Kodeks krashchykh praktyk uchasti hromadskosti u protsesi pryiniattia

rishen. URL: https://rm.coe.int/16802eeddb. [in Ukrainian].

Pro lobizm: Proekt Zakonu Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

zweb2/webproc4_1? pf3511=60052.

Pro lobiiuvannia: Proekt Zakonu Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/

pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=60191.

Pro zabezpechennia prozorosti ta zakonnosti komunikatsii z subiektamy

vladnykh povnovazhen: Proekt Zakonu Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/

pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=62573#ui-tabs-1.

Pro Ustanovu biznes-ombudsmena: Proekt Zakonu Ukrainy. URL:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=58980.

Panchenko, Yu. Biznes-ombudsmen: «Investor ne pryide tudy, de

nemozhlyvo pratsiuvaty cherez koruptsiiu». URL: https://www.eurointegration.

com.ua/interview/2014/12/16/7028801/. [in Ukrainian].

Pro zakhyst vykryvachiv i rozkryttia informatsii pro shkodu abo zahrozu

suspilnym interesam: Proekt Zakonu Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/

pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=59836.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo

zabezpechennia vidkrytosti ta dostupu do informatsii pro diialnist Verkhovnoi

Rady Ukrainy, yii komitetiv ta narodnykh deputativ Ukrainy. Proekt Zakonu

Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=53089.

Pro publichnu advokatsiiu: Proekt Zakonu. URL: http://w1.c1.rada.

gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? id=&pf3511=60943.

Derzhavna antykoruptsiina polityka i zapobihannia ta protydiia koruptsii

na publichnii sluzhbi v orhanakh derzhavnoi vlady ta orhanakh mistsevoho

samovriaduvannia. Vasylevych, V. V., Vasylevska, T. E., Nesterovych, V. F.,

Rasiuk, E. V., Savchenko, A. V., Fedorenko, V. L. et al.; prof. Kovbasiuk, Yu.

V. and prof. Fedorenko, V. L. (Eds.). (2016). Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K. [in

Ukrainian].

Analitychnyi zvit pro vykonannia Antykoruptsiinoi stratehii na 2014–

roky ta Derzhavnoi prohramy shchodo realizatsii zasad Antykoruptsiinoi

stratehii. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2017.pdf.

[in Ukrainian].

Biletskyi, A. V. (2018). Uchast hromadskosti v zapobihanni koruptsiinym

zlochynam v Ukraini. B. M. Holovkin (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Hromadski rady pry ministerstvakh: sharma i viina za kontrol? URL:

https://nk.org.ua/politika/gromadski-radi-pri-ministerstvah-shirma-i-viyna-zakontrol-

Khavroniuk, M. I., Koliushko, I. B., Tymoshchuk, V. P. (2017).

Alternatyvnyi zvit z otsinky efektyvnosti vprovadzhennia derzhavnoi

antykoruptsiinoi polityky. Khavroniuk M. I. (Ed.). Kyiv. [in Ukrainian].

Za shcho, komu i chomu ukraintsi daiut khabari? – sotsopytuvannia.

URL: https://dif.org.ua/article/za-shcho-komu-i-chomu-ukraintsi-dayut-khabarisotsopituvannya.

[in Ukrainian].

Informatsiia – zbroia: komu nalezhat ukrainski ZMI. URL:

http://www.theinsider.ua/infographics/2014/2015_smi/vlasnyky. html. [in

Ukrainian].

Biletskyi, A. V. (2017). Dosvid uchasti hromadskosti u zakhodakh

shchodo zapobihannia koruptsiinii zlochynnosti v Ukraini. Problemy zakonnosti,

, 225–235. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/print (дата звернення:
20.02.2019 р.).
2. Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції як запо-
рука успішної антикорупційної політики: Роз’яснення Міністерства юсти-
ції України від 26.08.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
n0059323–11 (дата звернення: 20.02.2019 р.).
3. Про публічні консультації: Проект Закону України. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=63237 (дата звер-
нення: 20.02.2019 р.).
4. Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття
рішень. URL: https://rm.coe.int/16802eeddb (дата звернення: 20.02.2019 р.).
5. Про лобізм: Проект Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=60052 (дата звернення 20.02.2019 р.).
6. Про лобіювання: Проект Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=60191 (дата звернення: 20.02.2019 р.).
7. Про забезпечення прозорості та законності комунікації з суб’єктами
владних повноважень: Проект Закону України. URL: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=62573#ui-tabs-1 (дата звернення:
20.02.2019 р.).
8. Про Установу бізнес-омбудсмена: Проект Закону України. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=58980 (дата звер-
нення: 20.02.2019 р.).
9. Панченко Ю. Бізнес-омбудсмен: «Інвестор не прийде туди, де не-
можливо працювати через корупцію». URL: https://www.eurointegration.
com.ua/interview/2014/12/16/7028801/ (дата звернення: 20.02.2019 р.).
10. Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або за-
грозу суспільним інтересам: Проект Закону України. URL: http://w1.
c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=59836 (дата звернення:
20.02.2019 р.).
11. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради Укра-
їни, її комітетів та народних депутатів України. Проект Закону України.
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=53089 (дата
звернення: 20.02.2019 р.).
12. Про публічну адвокацію: Проект Закону. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1? id=&pf3511=60943 (дата звернення: 20.02.2019 р.).
13. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія ко-
рупції на публічній службі в органах державної влади та органах місцево-
го самоврядування: монографія / автор. кол. В. В. Василевич, Т. Е. Васи-
левська, В. Ф. Нестерович, Е. В. Расюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко
(кер.) та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка. Київ: Ліра-К, 2016.
524 с.
14. Аналітичний звіт про виконання Антикорупційної стратегії
на 2014–2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад Анти-
корупційної стратегії. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/
docs/2017.pdf.
15. Білецький А. В. Участь громадськості в запобіганні корупційним
злочинам в Україні: монографія / наук. ред. Б. М. Головкін. Харків: Право,
2018. с. 188.
16. Громадські ради при міністерствах: шарма і війна за контроль?
URL: https://nk.org.ua/politika/gromadski-radi-pri-ministerstvah-shirma-iviyna-
za-kontrol-80353.
17. Хавронюк М. І., Коліушко І. Б., Тимощук В. П. та ін. Альтернатив-
ний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної
політики / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ, 2017. 445 c.
18. За що, кому і чому українці дають хабарі? : соцопитування. URL:
https://dif.org.ua/article/za-shcho-komu-i-chomu-ukraintsi-dayut-khabarisotsopituvannya.
19. Інформація – зброя: кому належать українські ЗМІ. URL:
http://www.theinsider.ua/infographics/2014/2015_smi/vlasnyky. html.
20. Білецький А. В. Досвід участі громадськості у заходах щодо запо-
бігання корупційній злочинності в Україні. Проблеми законності, 2017.
Вип. 136. С. 225–235.

Copyright (c) 2019 О В Новіков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)