Посилення спроможностей підрозділів Національної поліції у сфері боротьби з організованою злочинністю

М В Гребенюк, В К Швець

Анотація


Стаття присвячена проблемним питанням реформування правоохоронної системи України за напрямом «боротьба з організованою злочинністю». Авторами проаналізовано базові положення Концепції розвитку сектору безпеки та оборони України, досліджується результативність реформування правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, зокрема компетентних підрозділів Національної поліції України. Визначено актуальні питання удосконалення діяльності й функціональності підрозділів Департаменту стратегічних розробок Національної поліції України. Особлива увага приділяється автором питанням оцінки рівня довіри населення до підрозділів Національної поліції України на базі критеріїв, основним із яких є стан злочинності.

Ключові слова


організована злочинність; реформування правоохоронної системи; організаційно-правовий аспект; правоохоронна діяльність; оцінка стану криміногенної ситуації; державна безпекова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Decree of the National Security and Defense Council of Ukraine as of

March 04, 2016, which was enacted by the Decree of the President of Ukraine

dated March 14, 2016 No. 92/2016. [in Ukrainian].

Lytvynenko, V. I. (2017) Kontseptualni zasady reformuvannia

pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [Conceptual framework for the reform of

law enforcement agencies of Ukraine]. Scientific works of MAUP. Series:

Jurisprudence. Vol. 1. Pp. 7–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Npmaupun_2017_1_4 [in Ukrainian].

Panonko, I. M. (2014) Prychyny ta zakhody shchodo reformuvannia

pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [Reasons and measures for reforming the

law -enforcement agencies of Ukraine]. Bulletin of the Lviv Polytechnic

National University. Law Sciences. No. 801,. 195–201. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/vnulpurn_2014_801_36 [in Ukrainian].

Ortynskyi, V. L. (2014) Reformuvannia pravookhoronnoi systemy

u konteksti sotsialno-pravovoho mekhanizmu zabezpechennia prav liudyny

[Reforming the law enforcement system in the context of the social and legal

mechanism for ensuring human rights]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National

University. Law Sciences. No. 810, 38–42. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav do 2020

roku. [Strategy of Development of the Ministry of Internal Affairs System until

. (official web-site of the MIA of Ukraine). URL: http://mvs.gov.ua/ua/

pages/strategiya_2020.htm [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy (2015) Pro Natsionalnu politsiiu vid 02 lypnia 2015 roku

No.580 [Law of Ukraine On National Police as of July 2, 2015, No. 580).

Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. No. 40–41, 379. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07 liutoho 2018 roku No. 58

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia otsinky rivnia doviry naselennia do

Natsionalnoi politsii [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On

approving the Procedure for conducting an assessment of the level of public

confidence in the National Police as of February 7, 2018, No. 58]. (official

web-site). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58–2018-%D0%BF

[in Ukrainian].

Nakaz MVS Ukrainy vid 09.11.2018 roku No. 900: Pro vstanovlennia

indykatoriv, za yakymy zdiisniuietsia provedennia otsinky rivnia doviry

naselennia do Natsionalnoi politsii Ukrainy. [Order of the MIA of Ukraine as

of 09.11.2018 No.900: On the establishment of indicators for conducting an

evaluation of the level of public confidence in the NPU]. Liga-zakon.

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32810.html [in Ukrainian].

Spilnyi nakaz MVS Ukrainy ta SBU vid 10 chervnia 2011 roku #317/235:

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro vzaiemodiiu pravookhoronnykh orhaniv

u sferi borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu. [Joint order of the MIA of

Ukraine and the SSU of June 10, 2011 No.317/235: On Approval of the

Instruction on the interaction of law enforcement agencies in the sphere of

combating organized crime]. (official web-site). URL: http://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/z0822–11 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy (1993) Pro orhanizatsiino-pravovi osnovy borotby

z orhanizovanoiu zlochynnistiu vid 30 chervnia 1993 roku #3341. [Law of

Ukraine On the organizational and legal foundations of combating organized

crime as of June 30, 1993, No.3341:]. Bulletin of the Verkhovna Rada of

Ukraine. No.35. p. 358. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України: рішен-
ня Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 р.
2. Литвиненко В. І. Концептуальні засади реформування правоохорон-
них органів України. Наукові праці МАУП. Серія: Юридичні нау-
ки. 2017. Вип. 1. С. 7–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupun_2017_1_4.
3. Паньонко І. М. Причини та заходи щодо реформування правоохо-
ронних органів України. Вісник Національного університету «Львівська
політехніка». Юридичні науки. 2014. № 801. С. 195–201.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_801_36.
4. Ортинський В. Л. Реформування правоохоронної системи у контек-
сті соціально-правового механізму забезпечення прав людини. Вісник
Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні нау-
ки. 2014. № 810. С. 38–42.
5. Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ до
2020 року. URL: http://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm
6. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року
№ 580. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. ст. 379.
7. Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри насе-
лення до Національної поліції: постанова Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2018 р. № 58. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58–2018-
%D0%BF.
8. Про встановлення індикаторів, за якими здійснюється проведення
оцінки рівня довіри населення до Національної поліції України: наказ МВС
України від 9 листопада 2018 р. № 900. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.
nsf/link1/RE32810.html.
9. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних орга-
нів у сфері боротьби з організованою злочинністю: спільний наказ МВС
України та СБУ від 10 червня 2011 р. № 317/235. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0822–11.
10. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою зло-
чинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341. Відомості
Верховної Ради України. 1993. № 35. ст. 358.

Copyright (c) 2019 М В Гребенюк, В К Швець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)