Неформальні практики у відновленні втрачених матеріалів кримінальних проваджень та можливі шляхи їх вирішення

А Є Ткаченко

Анотація


Стаття присвячена проблемі, пов’язаній із втратою матеріалів криміналь-
ного провадження та у зв’язку з цим їх відновленням в Україні в умовах окупації
Автономної Республіки Крим та проведення антитерористичної операції
в Луганській та Донецькій областях, яка набула значного теоретичного і прак-
тичного інтересу в кримінальному процесуальному праві.
Актуальність дослідження відновлення матеріалів кримінальних прова-
джень, що знаходяться в судах на тимчасово окупованій території, у разі
неможливості їх передачі зумовлена ризиком порушення конституційних прав
потерпілих та/або обвинувачених. Відтак врегулювання цього питання є актуаль-
ним. Втрата матеріалів кримінальних проваджень, рішення у яких не виконано
або не набрало законної сили, є перешкодою для реалізації громадянами передба-
ченого Конституцією України права на судовий захист та гарантованого части-
ною першою ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод права на
справедливий суд. Таким чином, втрата матеріалів кримінального провадження
ставить під загрозу захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
182
Випуск 36 ’ 2018 Питання боротьби зі злочинністю
Результатом дослідження є перелік новацій, що є бажаними у сьогоднішній
роботі прокурорів та судів, особливо у ситуації, яка склалася з громадянами
України, кримінальні провадження стосовно яких втрачені, що вимагає від органів
державної влади вдосконалення вже існуючих інформаційних систем та приско-
рення процесу впровадження нових сучасних інформаційних технологій.


Ключові слова


неформальні практики; матеріали кримінальних проваджень; відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження; захист учасників кримінального провадження

Повний текст:

PDF

Посилання


Zeleneckij, V. S., Kuz’minova, V. Ju. (2002). Tehnologija vosstanovlenija

(rekonstrukcii) utrachennyh ugolovnyh del. Kharkov: Vostochno-regional’nyj

centr gumanitarno-obrazovatel’nyh iniciativ. [in Russian].

Romaniuk, A. B. (2012). Problemni pytannia pravovoho rehuliuvannia

vidnovlennia vtrachenykh materialiv kryminalnoho provadzhennia v Ukraini.

Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia».

Odesa: Yuryd. l-ra, V. 11., 438–446. [in Ukrainian].

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Khliebik proty

Ukrainy» (zaiava № 2945/16). URL: https://rm.coe.int/case-of-khlebik-vukraine-

‑ukr-ed/1680738311. (data zvernennia: 05.11.2018 r.) . [in Ukrainian]

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. URL: http://

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651–17. [in Ukrainian].

Ukhvala Markivskoho raionnoho sudu Luhanskoi oblasti vid 31.10.2017

Kryminalna sprava № 417/4398/17. URL: www.reyestr.court.gov.ua/

Review/69931651 [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro

zabezpechennia prav ta svobod hromadian ta pravovyi rezhym na tymchasovo

okupovanii terytorii Ukrainy» shcho do mekhanizmu vidnovlennia vtrachenykh

materialiv spravy № 3343 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/

webproc4_1?pf3511=56850 [in Ukrainian].

Tematychnyi zvit Orhanizatsii z bezpeky ta spivrobitnytstva v Yevropi

«Dostup do pravosuddia v konteksti konfliktu v Ukraini» hruden 2015. URL:

http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/212321?download=true [in Ukrainian].

Shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z

prav liudyny pro stan doderzhannia ta zakhystu prav i svobod liudyny i

hromadianyna v Ukraini 2017 rik. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/

page/secretariat/docs/presentations/&page=3 [in Ukrainian].

Hrynenko, S. V. (2014). Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh

tekhnolohii v diialnosti prokuratury z predstavnytstva interesiv hromadianyna abo

derzhavy v sudi. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Issue

URL: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_3/49.pdf [in Ukrainian].

Nakaz Heneralnoho prokurora Ukrainy «Pro orhanizatsiiu diialnosti

orhaniv prokuratury z pytan vedennia Yedynoho reiestru dosudovykh

rozsliduvan, statystyky ta yii analizu» vid 16.10.2015 № 275 (zi zminamy,

vnesenymy nakazom Heneralnoho prokurora Ukrainy vid 07.09.2016 № 319

URL: http://www.gp.gov.ua [in Ukrainian].

Nakaz Heneralnoho prokurora Ukrainy «Pro zatverdzhennia Instruktsii

z dilovodstva v orhanakh prokuratury Ukrainy» vid 24.02.2016 № 103 URL:

http://www.gp.gov.ua [in Ukrainian].

Nakaz Heneralnoho prokurora Ukrainy «Pro zakhody shchodo

udoskonalennia predstavnytskoi diialnosti orhaniv prokuratury» vid 27.05.2013

№ 64. URL: http://www.gp.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зеленецкий В. С., Кузьминова В. Ю. Технология восстановления
(реконструкции) утраченных уголовных дел. Харьков: Вост.-регион. центр
гуманитар.-образоват. инициатив, 2002. 236 с.
2. Романюк А. Б. Проблемні питання правового регулювання віднов-
лення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні. Науко-
ві праці Національного університету «Одеська юридична академія»: зб.
наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов.
ред.), Ю. П. Аленін та ін. Одеса: Юрид. літ., 2012. Т. 11. С. 438–446.
3. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хлєбік проти
України» (заява № 2945/16). URL: https://rm.coe.int/case-of-khlebik-vukraine-
1‑ukr-ed/1680738311 (дата звернення: 05.11.2018).
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 (дата звернення: 05.11.2018).
5. Ухвала Марківського районного суду Луганської облас-
ті від 31.10.2017. Кримінальна справа № 417/4398/17. URL: www.
reyestr.court.gov.ua/Review/69931651 (дата звернення: 05.11.2018).
6. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про за-
безпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасо-
во окупованій території України» щодо механізму відновлення втраче-
них матеріалів справи № 3343. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=56850 (дата звернення: 05.11.2018).
7. Тематичний звіт Організації з безпеки та співробітництва в Європі
«Доступ до правосуддя в контексті конфлікту в Україні», грудень 2015.
URL: http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/212321?download=true (дата
звернення: 05.11.2018).
8. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадя-
нина в Україні. 2017 рік. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/
secretariat/docs/presentations/&page=3 (дата звернення: 05.11.2018).
9. Гриненко С. В. Використання сучасних інформаційних технологій
в діяльності прокуратури з представництва інтересів громадянина або
держави в суді. Науковий вісник Херсонського державного університету.
2014. Вип. 3. URL: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_3/49.pdf.
(дата звернення: 05.11.2018).
10. Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення
Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу: наказ
Генер. прокурора України від 16.10.2015 № 275 (зі змінами, внес. наказом
Генер. прокурора України від 07.09.2016 № 319). URL: http://www.gp.gov.ua.
11. Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури
України: наказ Генер. прокурора України від 24.02.2016 № 103. URL:
http://www.gp.gov.ua.
12. Про заходи щодо удосконалення представницької діяльності орга-
нів прокуратури: наказ Генер. прокурора України від 27.05.2013 № 64. URL:
http://www.gp.gov.ua.

Copyright (c) 2018 А Є Ткаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)