Типові сліди злочину – важливий елемент криміналістичної характеристики вбивств із метою заволодіння житлом громадян

В С Суходубов

Анотація


У статті досліджуються типові сліди, які виникають при вчиненні вбив-
ства з метою заволодіння житлом громадян. Автором звернуто увагу на акту-
альність такого дослідження. Акцентовано на тому, що механізм учинення
вбивств, поєднаних із заволодінням житлом, охоплює: 1) дії безпосередньо по-
терпілого щодо відчуження житла та провокування на вчинення вбивства; 2) дії
особи злочинця, які безпосередньо пов’язані із позбавленням життя особи та
відчуженням житла; 3) дії, які супроводжуються порушеннями з боку посадових
осіб житлово-експлуатаційних організацій, нотаріальних і рієлтерських контор,
органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів тощо. Наголошу-
ється на тому, що специфіка таких дій обумовлює виникнення певних слідів до-
сліджуваного виду вбивств, на підставі чого виокремлені типові сліди та під-
стави їх класифікації.
Здійснено аналіз типових слідів, які виникають при документальному оформ-
лені відчуження житла громадян. Приділено певну увагу дослідженню слідів
приховування вбивства. У зв’язку з чим у статті звернуто увагу на аналіз та
виокремлення типових негативних обставин, які свідчать про вбивство шляхом
інсценування. Висловлено думку про те, що сліди вчинення вбивства з метою за-
володіння житлом особи зумовлені: слідоутворюючим об’єктом; способами та
знаряддями позбавлення життя та відчуження житла; особою потерпілого;
місцем та обстановкою вчинення вбивства.


Ключові слова


типові сліди вбивства; механізм вчинення вбивства; негативні обставини; вчинення вбивства шляхом інсценування

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolesnichenko, A. N.. Konovalova, V. E. (1985). Kriminalisticheskaya

kharakteristika prestupleniy. Kharkiv: Yurid. in-t. [in Russian].

Kryminalistyka. Kryminalistychna taktyka i metodyka rozsliduvannia

zlochyniv / V. Yu. Shepitko (Ed.). (1998). Kharkiv: Pravo, 148-149 [in

Ukrainian].

Saltevskiy, M. V. (1996). Kriminalistika. V sovremennom izlozhenii

yuristov. Kharkiv: IMP «Rubikon», 144 [in Russian].

Selivanov, N. A. (1998). Kriminalisticheskaya kharakteristika ubiystv.

sovershennykh po naymu: posobiye dlya sledovateley. Moscow: Liga Razum,

[in Russian].

Konovalova, V. E. (2013). Ubiystvo: iskusstvo rassledovaniya. Kharkiv:

Yurayt [in Russian].

Tsymbal, M. L. (2004). Rozsliduvannia pozhezh (ohliad mistsia podii ta

problemy zastosuvannia spetsialnykh znan. Khark. NDI sud. Ekspertyz im

M. S. Bokariusa. Kharkiv: Hryf. [in Ukrainian].

Saltevskiy, M. V. Kriminalistika. V sovremennom izlozhenii yuristov.

Kharkiv: Rubikon. 1997. 34 [in Russian].

Shepitko, V. Iu. (2010). Kryminalistyka: pidruchnyk dlia stud vyshch

navch zal. Kyiv: In Yure. [in Ukrainian].

Nastilna knyha slidchoho: nauk-prakt vydannia dlia vykladachiv

i diznavachiv / M. I. Panov, V. Iu. Shepitko, V. O. Konovalova (Eds.) et al.

(2007). Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Palamarchuk, L. P. (2005). Kryminalistychne zabezpechennia

roz¬sliduvannia nezakonnoho vtruchannia v robotu elektronno-obchysliuvalnykh

mashyn (kompiuteriv), system ta kompiuternykh merezh. Extended abstract of

candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Meshcheryaiv, V. A. (2001). Osnovy metodiki rassledovaniya

presіupleniy v sfere kompyuternoy informatsii. Extended abstract of candidate’s

thesis.Voronezh [in Russian].

Kolmakov, V. P. (1957). Priyemy ispolzovaniya melkikh predmetov –

veshchestvennykh dokazatelstv dlya ustanovleniya lichnosti po delam

o prestupleniyakh protiv zhizni. Uchenyye zapiski Kharkovskogo yurid in-ta –

Scolarly notes of the Kharkov Law University issue 9, 148 [in Russian].

Shepitko, V. Yu. (2001). Kryminalistyka. Entsyklopedychnyi slovnyk

(ukrainsko-rosiiskyi i rosiisko-ukrainskyi). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Andriiv, D. M. (2011). Vstanvolennia vzaiemozviazku mizh faktamy

znyknennia abo vbyvstva poterpiloho ta zavolodinnia pravom vlasnosti na

zhytlo. Pravo i suspilstvo – Law and Society, 3, 199-205 [in Ukrainian].

Konovalova, V. E. (2000). Metodika rassledovaniya ubiystv «po

zakazu». sovershennykh organizovannymi gruppami. Problemi borotbi

z organіzovanoyu zlochinnіstyu v regіonі (na materіalakh Kharkіvskoї ta

Poltavskoї oblastey): zb. materіalіv mіzh nar. nauk.-prakt. konferentsії (Kharkіv

–27 kvіt. 1999 r.) – Problems of organized crime prevention in the regions:

Proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kharkiv: Pravo, 151-

[in Russian].

Semenohov, V. V. (2006). Rozsliduvannia vbyvstv, prykhovanyi

instsenuvanniam. Kharkiv: SPD FO Vapniarchuk N. M. [in Ukrainian].

Ovechkyn, V. A. (1979). Rassledovanye prestuplenyi, skrytykh

ynstsenyrovkamy: Ucheb. posobye. Kharkov: Yuryd. yn-t. [in Russian].

Konovalova, V. O. (1958). Nehatyvni obstavyny i yikh znachennia

u rozsliduvanni zlochyniv. Radianske pravo – Soviet Law, 6, 52-58 [in

Ukrainian].

Nikolaychuk, I. A. (2000). Vyyavleniye priznakov sokrytiya prestupleniy.

Zakonnost – Legality, 6, 40-42 [in Russian].

Medvedev, S. I. (1973). Negativnyye obstoyatelstva i ikh ispolzovaniye

v raskrytii prestupleniye. Volgograd: NIiRIO VSSh MVD SSSR [in Russian].

Shepitko, V. Yu. (2001). Negativnyye obstoyatelstva v rassledovanii

prestupleniy: logiko-psikhologicheskiy podkhod. Problemi zakonnostі –

Problems of Legality, issue 50, 145-152 [in Russian].

Shepitko, V. Yu. (1989). Rol negativnykh obstoyatelstv v rassledovanii

prestupleniy. sovershennykh v usloviyakh neochevidnostn. Probl. raskrytiya

i rassledovaniya prestupleniy. sovershennykh v usloviyakh neochevidnosti –

Problems of disclosing and investigating crimes in the face of non-obviousness,

-86 [in Russian].

Gross, G. (1908). Rukovodstvo dlya sudebnykh sledovateley kak

sistema kryminalistiki. Saint-Peterburg, 801-802 [in Russian].

Keryk, L. I. (2013). Kryminalistychna kharakterystyka ta osnovy

rozsliduvannia dovedennia do samohubstva. Kharkiv: Apostil, 77-82 [in

Ukrainian].

Protsenko, M. V. (2005). Osoblyvosti sposobu prykhovuvannia

navmysnykh vbyvstv, shcho skoiuiutsia orhanizovanymy zlochynnymy

hrupamy. Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu – Visnyk of Zaporizhzhya

National University. Law Sciences, 3, 199-206 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая ха-
рактеристика преступлений: учеб. пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1985.
92 с.
2. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідуван-
ня злочинів: підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 1998.
С. 148–149.
3. Салтевский М. В. Криминалистика. В современном изложении
юристов. Харьков: Рубикон, 1996. 342 с.
4. Селиванов Н. А. Криминалистическая характеристика убийств,
совершенных по найму: пособие для следователей. Москва: Лига Разум,
1998. С. 87.
5. Коновалова В. Е. Убийство: искусство расследования: монография.
Харьков: Юрайт, 2013. 320 с.
6. Цимбал М. Л. Розслідування пожеж (огляд місця події та проблеми
застосування спеціальних знань): монографія / Харків. НДІ суд. експертиз
ім. М. С. Бокаріуса. Харків: Гриф, 2004. 192 с.
7. Салтевский М. В. Криминалистика. В современном изложении
юристов. Харьков: Рубикон, 1997. 342 с.
8. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підручник. Київ: Ін Юре, 2010.
496 с.
9. Настільна книга слідчого: наук.-практ. вид. для викл. і дізнавачів /
М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. 2-ге вид., перероб.
і доп. Київ: Ін Юре, 2007. 728 с.
10. Паламарчук Л. П. Криміналістичне забезпечення розслідування
незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.09 / Акад. адвокатури України. Київ, 2005. С. 7.
11. Мещеряков В. А. Основы методики расследования преступлений
в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09 / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2001. С. 21.
12. Колмаков В. П. Приемы использования мелких предметов –
вещественных доказательств для установления личности по делам о пре-
ступлениях против жизни. Ученые записки Харьковского юридического
института. 1957. Вып. 9. С. 148.
13. Шепітько В. Ю. Криміналістика: енцикл. слов. (укр.-рос. і рос.-
укр.) / за ред. В. Я. Тація. Харків: Право, 2001. С. 71.
14. Андріїв Д. М. Встановлення взаємозв’язку між фактами зникнен-
ня або вбивства потерпілого та заволодіння правом власності на житло.
Право і суспільство. 2011. № 3. С. 199–205.
15. Коновалова В. Е. Методика расследования убийств «по заказу»,
совершенных организованными группами. Проблеми боротьби з органі-
зованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської
областей): зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., [Харків], 26–27 квіт.
1999 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2000.
С. 151–155.
16. Семеногов В. В. Розслідування вбивств, прихованих інсценуван-
ням: монографія. Харків: СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. 144 с.
17. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсцениров-
ками: учеб. пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1979. 117 с.
18. Коновалова В. О. Негативні обставини і їх значення у розслідуван-
ні злочинів. Радянське право. 1958. № 6. С. 52–58.
19. Николайчук И. А. Выявление признаков сокрытия преступлений.
Законность. 2000. № 6. С. 40–42.
20. Медведев С. И. Негативные обстоятельства и их использование
в раскрытии преступлений: учеб. пособие. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД
СССР, 1973. С. 22.
21. Шепитько В. Ю. Негативные обстоятельства в расследовании
преступлений: логико-психологический подход. Проблеми законності:
респ. міжвідом. наук. зб. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. Вип. 50.
С. 145–152.
22. Шепитько В. Ю. Роль негативных обстоятельств в расследовании
преступлений, совершенных в условиях неочевидностн. Проблемы
раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях не-
очевидности. Волгоград: ВСП.1 МВД СССР, 1989. С. 81–86.
23. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система кри-
миналистики. СПб., 1908. С. 801–802.
24. Керик Л. І. Криміналістична характеристика та основи розсліду-
вання доведення до самогубства: монографія. Харків: Апостіль, 2013.
С. 77–82.
25. Проценко М. В. Особливості способу приховування навмисних
вбивств, що скоюються організованими злочинними групами. Вісник За-
порізького юридичного інституту. 2005. № 3. С. 199–206.

Copyright (c) 2018 В С Суходубов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)