Методики встановлення обсягів корупції у приватній сфері України

І О Христич

Анотація


У статті розглянуто головні аспекти щодо стану розробки методик уста-
новлення обсягів корупції у приватній сфері України.
Проаналізовано, що необхідно відносити до корупції у приватній сфері.
Корупційну злочинність у приватній сфері, як правило, поділяють на: корупційні
неправомірні дії, що вчиняються щодо юридичних осіб приватної сфери; підкуп-
продажність усередині компанії; використання службовцями приватних
комерційних структур для одержання неправомірної вигоди. При цьому необхідно
мати на увазі, що показники, які характеризують корупційні прояви у приватній
сфері, не є стабільними, вони систематично видозмінюються.
Підкреслено, що методика кримінологічного дослідження – це сукупність
методів, способів, заходів, які використовуються для збору, обробки та аналізу
кримінологічної інформації, що визначаються конкретними завданнями і метою
дослідження. У кримінології широко використовуються загальнонаукові,
статистичні, соціологічні, психологічні, математичні, кібернетичні методи та
способи дослідження. При цьому відмічено, що, на жаль, в Україні, як у більшості
інших країн світу, основні методи дослідження й установлення обсягів корупційних
діянь – це соціологічні методи масового опитування у вигляді анкетування та
інтерв’ю.
Підкреслено, що в межах проекту міжнародної технічної допомоги
«Підтримка діагностики, моніторингу та переслідування корупції в Україні»
спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, НАЗК було опрацьовано і в
січні 2017 р. схвалено Методику стандартного опитування щодо рівня корупції
в Україні.
Зроблено висновок, що реальний обсяг поширення корупції в нашій країні,
особливо у приватній сфері, можна встановити лише при перепису населення
шляхом суцільного опитування всіх громадян.


Ключові слова


корупція; приватна сфера; методика кримінологічних досліджень; масові опитування

Повний текст:

PDF

Посилання


Nekrasova, T. A. (2013). Sotsyalno-pravovaia pryroda y posledstvyia

korruptsyy v chastnopravovoi sfere. Admynystratyvnoe y munytsypalnoe pravo –

Administrative and Municipal law Journal, 9 (69), 885 – 892. [in Russian].

Dziuba, A. (2017). Shchodo zapobihannia koruptsiinym

pravoporushenniam u pryvatnii sferi. Svit bez koruptsii: mif chy realnist?:

materialy dyskusiinoi paneli Pershoho Khark. mizhnar. yuryd. forumu «Pravo

ta problemy staloho rozvytku v hlobalizovanomu sviti» (m. Kharkiv, 3–6 zhovtnia

r.) – The world without corruption: a myth or a reality?: Proceedings of

the discussion board of the First International Legal Forum "The Law and

Problems of Sustainable Development in a Globalized World". Kharkiv: Pravo,

–30. [in Ukrainian].

Pundei Sar Dzh. (1997). Borotba z koruptsiieiu. Krytychnyi ohliad

z analizom mizhnarodnoho dosvidu. Problemy ekonomichnoho zrostannia:

pytannia dobrochesnosti: materialy ukr.-amerykansk. seminaru – Problems of

economic growth: the issue of integrity: Proceedings of the Ukrainian and

American workshop. Lviv, 84–87. [in Ukrainian].

Proty koruptsii: Konventsiia OON ratyfikovana Zakonom Ukrainy vid

zhovtnia 2006 roku № 251-V. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/995_c16 (data zvernennia 03.10.2018 r.). [in Ukrainian].

Kal’man, O. G., Hristich, І. O. (2004). Pravova statistika: pіdruchnik.

Kharkіv: Pravo. [in Russian].

Kal’man, A. G., Hristich, I. A. (2005). Ponjatijnyj apparat sovremennoj

kriminologii. Terminologicheskij slovar’ / pod obshh. red. prof. Goliny V. V.

Kharkov: OOO TO «Gimnazija». [in Russian].

Kryminolohiia: pidruchnyk / Holina V. V., Holovkin B. M., Valuiska M.

Yu. ta in.; za red. V. V. Holiny, B. M. Holovkina. (2014). Kharkiv: Pravo. [in

Ukrainian].

Kriminologija: uchebnik /Beljaev N. A., Volgareva I. V., Kropachev N.

M.; pod. red. V. V. Orehova. (1992). Sankt-Peterburg: Iz-vo S.-Peterb. un-ta.

[in Russian].

Koruptsiia v pryvatnomu sektori. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/

files/docs/nazk_files/doslidzhennya/8.pdf.). [in Ukrainian].

Metodyka standartnoho opytuvannia shchodo rivnia koruptsii v Ukraini.

Ofits. veb-sait Nats. ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii. URL:

ftp://91.142.175.4/nazk_files/METODYKA_NAZK_21.12.2016.pdf [in

Ukrainian].

V NAZK prezentuvaly proekt Metodyky standartnoho opytuvannia

shchodo rivnia koruptsii v Ukraini. Ofits. veb-sait Nats. ahentstva z pytan

zapobihannia koruptsii. URL : https://nazk.gov.ua/news/v-nazk-prezentuvalyproekt-

metodyky-standartnogo-opytuvannya-shchodo-rivnya-korupciyi-v [in

Ukrainian].

Fond «Demokratychni initsiatyvy». URL: http://dif.org.ua/category/

opinion-polls [in Ukrainian].

Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy

do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche

Ukrainy v 2017 rotsi». Kyiv: NISD, 2017. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Некрасова Т. А. Социально-правовая природа и последствия кор-
рупции в частноправовой сфере. Административное и муниципальное
право. 2013. № 9 (69). С. 885–892.
2. Дзюба А. Щодо запобігання корупційним правопорушенням у при-
ватній сфері. Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали дискус.
панелі 1-го Харків. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого
розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3–6 жовт. 2017 р.). Харків:
Право, 2017. С. 25–30.
3. Пундей Сар Дж. Боротьба з корупцією. Критичний огляд з аналізом
міжнародного досвіду. Проблеми економічного зростання: питання
доброчесності: матеріали укр.-америк. семінару. Львів: ЛЬВІВ, 1997.
С. 84–87.
4. Проти корупції: Конвенція ООН ратифік. Законом України від
18 жовт. 2006 р. № 251-V. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
(дата звернення: 03.10.2018).
5. Кальман О. Г., Христич І. О. Правова статистика: підручник. Харків:
Право, 2004. 304 с.
6. Кальман А. Г., Христич И. А. Понятийный аппарат современной
криминологии: терминол. слов. / под общ. ред. В. В. Голины. Харьков: ООО
ТО «Гимназия», 2005. 272 с.
7. Кримінологія: підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Ва-
луйська та ін.; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014.
512 с.
8. Криминология: учебник / Н. А. Беляев, И. В. Волгарева, Н. М. Кро-
пачев; под ред. В. В. Орехова. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
1992. 216 с.
9. Корупція в приватному секторі. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/
files/docs/nazk_files/doslidzhennya/8.pdf (дата звернення: 03.10.2018).
10. Методика стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні.
Офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції. URL: http://91.142.175.4/nazk_files/МЕТОДИКА_НАЗК_21.12.2016.
pdf (дата звернення: 03.10.2018).
11. В НАЗК презентували проект Методики стандартного опитування
щодо рівня корупції в Україні. Офіційний веб-сайт Національного агент-
ства з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/
news/v-nazk-prezentuvaly-proekt-metodyky-standartnogo-opytuvannyashchodo-
rivnya-korupciyi-v (дата звернення: 03.10.2018).
12. Фонд «Демократичні ініціативи». URL: http://dif.org.ua/category/
opinion-polls (дата звернення: 03.10.2018).
13. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України
до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище Укра-
їни в 2017 році». Київ: НІСД, 2017. 928 с.

Copyright (c) 2018 І О Христич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)