Кримінально-правове забезпечення охорони інформаційних відносин у прикордонній сфері

І П Кушнір

Анотація


У статті розглядаються питання кримінально-правової охорони інфор-
маційних відносин. З появою нових видів загроз національній безпеці України
у сфері охорони та захисту державного кордону питання розвитку та посилен-
ня захисту інформації набувають особливо важливого значення. Про це акцен-
товано у Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України та
в Основних напрямах діяльності та подальшого розвитку Державної прикор-
донної служби України у 2018 р. Належне дотримання інформаційного законо-
давства залежить і від установленої відповідальності за його порушення, що
покладається на окремі норми КК України. Констатовано, що ці норми розмі-
щені в різних розділах та не мають належної систематизації. Питання сис-
темного реформування кримінально-правового забезпечення охорони інформа-
ційної безпеки України піднято на рівні Верховної Ради України та сьогодні
залишається у статусі законопроекту.
Проаналізовані у статті відносини дозволили виокремити суб’єктів інфор-
маційних відносин у прикордонній сфері, що підлягають кримінально-правовій
охороні: особи, які не пов’язані стійкими відносинами з ДПСУ (які перетинають
державний кордон України тощо); особи, які входить до складу ДПСУ (військо-
вослужбовці та працівники); ДПСУ як орган публічної влади (службова та таєм-
на інформація, інформація про діяльність відомства, його посадових осіб тощо).
Одним із засобів охорони інформаційних відносин з урахуванням доступу до
інформації та її захисту в прикордонній сфері є застосування кримінальної від-
повідальності.


Ключові слова


кримінально-правова охорона; інформація; інформаційні відносини; прикордонна сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


The Constitution of Ukraine Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r.

№ 254к/96-VR (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, art. 141.

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid

04.2003 r. № 661-IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 27,

art. 208.

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. № 2657-XII. (1992).

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 48, art. 605.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku Derzhavnu prykordonnu sluzhbu:

pozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2015 r. № 1189-r.

(2015). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 94, art. 3227.

Osnovni napriamky diialnosti ta podalshoho rozvytku Derzhavnoi

prykordonnoi sluzhbu Ukrainy u 2018 r.: Prykordonnyk Ukrainy – Official

Gazette of Ukraine, 3-4 (5593-5594), art. 13-157.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III.

(2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25–26, art. 131.

Pysarenko, H. M. (2016). Yurydychna vidpovidalnist v informatsiinii

sferi: okremi aspekty stanovlennia. Naukovii visnyk Uzhhorodskoho

natsionalnoho universytetu – Scientific herald of Uzhhorod National University.

Ser.: Pravo. issue 36(2), 55-58. [in Ukrainian].

Kartka zakonoproekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh aktiv

Ukrainy shchodo vidpovidalnosti za posiahannia u sfere informatsiinoi bezpeky.

Zakonoproekty Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

zweb2/webproc4_1?pf3511=42065/

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin

do deiakykh aktiv Ukrainy shchodo vidpovidalnosti za posiahannia u sfere

informatsiinoi bezpeky». Zakonoproekty Verkhovnoi Rady Ukrainy.

Karchevskii, M. V. (2012). Do pytannia vyzhnachennia informatsiinoi

bezpeky yak obiekta kryminalno-pravovoi okhorony. Borotba z orhanizovanoiu

zlochinnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – Fighting Organized Crime and

Corruption (theory and practice), issue 1, 267-272. [in Ukrainian].

Pro dustup do publichnoi informatsii : Zakon Ukrainy vid 13.01.2011 r.

№ 2939-VI. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 32, art. 314.

Pro sotsialnii i pravovyi zakhist viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh

simei : Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 r. № 2011-XII. (1992). Vidomosti

Verkhovnoi Rady Ukrainy, 15, art. 190.

Tuharova, O. K. (2015). Kryminalno-pravove zabezpechennia okhorony

informatsiinykh vidnosyn. [Public information relationsip Criminal framework

protection]. Naukovii visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Kherson

State University Herald Scientific. Ser.: Yurydychni nauki. issue 1, 267-272. [in

Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР.
Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від
3 квіт. 2003 р. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27.
Ст. 208.
3. Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII.
Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.
4. Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служ-
би: розпорядж. Каб. Міністрів України від 23 листоп. 2015 р. № 1189-р.
Офіційний вісник України. 2015. № 94. Ст. 3227.
5. Основні напрями діяльності та подальшого розвитку Державної
прикордонної служби України у 2018 році. Прикордонник України. 2018.
№ 3−4 (5593–5594). С. 13−15.
6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р.
№ 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
7. Писаренко Г. М. Юридична відповідальність в інформаційній сфері:
окремі аспекти становлення. Науковий вісник Ужгородського національ-
ного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 36 (2). С. 55−58.
8. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері інфор-
маційної безпеки». Законопроекти Верховної Ради України. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42065 (дата звернення:
09.06.2018).
9. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за по-
сягання у сфері інформаційної безпеки». Законопроекти Верховної Ради
України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511
=42065.
10. Карчевський М. В. До питання визначення інформаційної безпеки
як об’єкта кримінально-правової охорони. Боротьба з організованою зло-
чинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. Вип. 1. С. 267–272.
11. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січ. 2011 р.
№ 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.
12. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей: Закон України від 20 груд. 1991 р. № 2011-XII. Відомості Верхов-
ної Ради України. 1992. № 15. Ст. 190.
13. Тугарова О. К. Кримінально-правове забезпечення охорони інфор-
маційних відносин. Науковий вісник Херсонського державного універси-
тету. Серія: Юридичні науки. 2015. Вип. 4, т. 3. С. 61−66.

Copyright (c) 2018 І П Кушнір

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)