Американська модель запобігання злочинності (на прикладі роботи поліції міста Нью-Йорка)

М В Гребенюк

Анотація


На сьогодні криміногенна ситуація в Україні має тенденцію до поширення
організованої злочинності, зокрема збільшення кількості тяжких, особливо тяж-
ких злочинів проти життя і здоров’я людей, а також злочинів проти майнових
інтересів громадян та держави загалом. Найбільш значне загострення
криміногенної обстановки прослідковується в окремих регіонах держави, а особ-
ливо в мегаполісах.
Саме тому у статті автор наголошує, що злочинність стала одним із
визначальних факторів, який загрожує національній безпеці України. Процес
протидії злочинності, зокрема організованій, потребує адекватного коригування
методів боротьби з цим негативним явищем. Автор у дослідженні звертається
до вивчення кращих практик зарубіжного досвіду протидії та запобігання
злочинності.
У статті розкрита ефективність діяльності підрозділів поліції та здійснено
вивчення механізму протидії злочинності на прикладі американського позитивно-
го досвіду боротьби зі злочинністю в місті Нью-Йорку як одному з найбільших
мегаполісів Сполучених Штатів Америки.
Зокрема, автор розглядає такий метод протидії злочинності, як застосу-
вання так званої «теорії розбитих вікон», яку сформулювали Джеймс Вілсон
і Джордж Келлінг у 1982 р. Зазначена теорія ґрунтується на тому, що навіть за
такі незначні правопорушення, як розбиті вікна або графіті на стінах у мегаполісах,
правопорушник обов’язково має нести відповідальність. Адже загальновідомо, що
громадяни, відчуваючи безкарність за свої протиправні дії, починають активніше
порушувати закон та правопорядок.
Автор розглядає й інший метод протидії злочинності, такий як запрова-
дження інноваційної інформаційної системи «Compstat», що почав застосовува-
тися в діяльності поліції ще в середині 1990-х рр. Ця інновація полягає у здійсненні
поточного криміногенного аналізу з урахуванням таких чотирьох основних скла-
дових: збір інформації, оперативне реагування, визначення жорстких засобів
протидії, узагальнення результатів проведеної роботи.


Ключові слова


криміногенна ситуація; американська модель запобігання злочинності; тяжкі злочини; злочинність; національна безпека; поліція США; рівень злочинності

Повний текст:

PDF

Посилання


Beschastnyi, V. (2017). Kryminolohichnyi analiz stanu orhanizovanoi

zlochynnosti [Criminological analysis of organized crime] Entrepreneurship,

economy and law (academic journal) No. 1., 207-213. [in Ukrainian].

Momotenko, T. (2015). Vynyknennia, stanovlennia ta poshyrennia

orhanizovanoi zlochynnosti v Ukraini: istorychnyi ohliad [The emergence,

formation and spread of organized crime in Ukraine: a historical review]. Forum

of law (academic journal)., No. 1., 182-189. [in Ukrainian].

Shostko, O. (2013). Dosvid protydii orhanizovanii zlochynnosti v Italii

[The experience of counteraction to organized crime in Italy]. Letters of National

University of Ostroh Academy. Series “Law”. No. 1(7). [in Ukrainian].

Buhaichuk, K., Sviatokum, I., Chumak, V. (2016). Zakordonnyi dosvid

otsinky efektyvnosti politseiskoi diialnosti ta perspektyvy yoho vykorystannia

v Ukraini [Foreign experience in evaluating the effectiveness of police activities

and the prospects for its use in Ukraine] (Scientific and methodological

recommendations). Kharkiv: Kharkiv National University of Internal Affairs.

[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бесчастний В. Кримінологічний аналіз стану організованої злочин-
ності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 207–213.
2. Момотенко Т. Виникнення, становлення та поширення організо-
ваної злочинності в Україні: історичний огляд. Форум права. 2015. № 1.
С. 182–189.
3. Шостко О. Досвід протидії організованій злочинності в Італії. Ча-
сопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право».
2013. № 1 (7).
4. Бугайчук К., Святокум І., Чумак В. Закордонний досвід оцінки
ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання
в Україні: наук.-метод. рек. Харків: ХНУВС, 2016. 52 с.

Copyright (c) 2018 М В Гребенюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)