Регіональні особливості злочинності в містах і сільських районах Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей

А М Бабенко

Анотація


У статті представлені результати аналізу територіальних особливостей
злочинності в містах і сільських районах Запорізької, Дніпропетровської та Хар-
ківської областей. Описано методику та алгоритм виявлення й окреслення зон
підвищених кримінологічних загроз. Проведено диференційований аналіз злочин-
ності в населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської та Харківської облас-
тей. Здійснено групування територій за рівнем кримінальної ураженості. Авто-
ром проаналізовано кримінологічні відмінності злочинності, які склалися в межах
Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, та визначено регіональ-
ні типи, які відрізняються геокриміногенними особливостями, рівнем, структурою
та пенітенціарною завантаженістю регіонів. За цими критеріями Запорізьку
область віднесено до регіону надзвичайно високої кримінологічної небезпеки зі
значним ступенем пенітенціарної завантаженості, з домінуванням злочинів ко-
рисливої та насильницької спрямованості і наркозлочинності. Дніпропетровська
область характеризується високою кримінологічною небезпекою зі значним сту-
пенем пенітенціарної завантаженості, з домінуванням злочинів корисливо-на-
сильницької спрямованості, з дуже високою насиченістю наркозлочинністю. Для
Харківської області характерологічними особливостями є висока кримінологічна
небезпека з підвищеним ступенем пенітенціарної завантаженості, з домінуванням
злочинів корисливої спрямованості, з високою долею насильницької злочинності
проти життя та здоров’я особи, з помірною насиченістю наркозлочинністю.
Проведений аналіз дає підстави виділити узагальнені види кримінологічної ура-
женості територій. Території із дворазовим і більшим перевищенням загально-
державних показників інтенсивності злочинності ми вважаємо зонами криміно-
логічної аномалії; зонами підвищеної кримінологічної напруги ми вважаємо
населені пункти з високим та дуже високим рівнем насиченості злочинністю, що
значно перевищує середньодержавні параметри, але не перевищує двократні межі
цих показників. До зони відносної кримінальної стабільності можна віднести
території із наближеними до середньоукраїнських і нижчими параметрами ін-
тенсивності злочинності.


Ключові слова


географія злочинності; територіальні особливості злочинності; причини та умови злочинності; кримінологічна безпека; віктимологічна профілактика; запобігання злочинності

Повний текст:

PDF

Посилання


/ Babenko, A. M., Busol, O. Yu., Kostenko, O. M. et al. (2018).

Kryminolohiia: pidruchnyk / Yu. V. Nikitin, S. F. Denysov, Ye. L. Streltsov

(Eds.). Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Babenko, A. M. (2014). Zapobihannia zlochynnosti v rehionakh

Ukrainy: kontseptualno-metodolohichnyi ta prakseolohichnyi vymir. Odesa:

ODUVS. [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2016 rik. Derzh. sluzhba

statystyky Ukrainy / I. Ye. Verner (Ed.). Kyiv: Derzhanalitinform. [in

Ukrainian].

Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia za sichen-hruden 2017

roku / Heneralna prokuratura Ukrainy. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/

stst2011.html?dir_ id=112661&libid=100820 [in Ukrainian].

Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia za sichen-hruden 2017

rik / Prokuratura Zaporizkoi oblasti. URL: https://zap.gp.gov.ua/ua/

documents.html# [in Ukrainian].

Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia za sichen-hruden

roku / Prokuratura Dnipropetrovskoi oblasti. URL: https://dnipr.

gp.gov.ua/ua/documents.html?dir_id=112823&libid=100320 [in

Ukrainian].

Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia za sichen-hruden 2017

roku / Prokuratura Kharkivskoi oblasti. URL: https://khar.gp.gov.ua/ua/

documents.html?dir_id=113461&libid= [in Ukrainian].

Sotsialno-ekonomichne stanovyshche Kharkivskoi oblasti za 2017 rik

/ Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy; Holovne upravlinnia statystyky

u Kharkivskii oblasti / O. A. Hlukhova (Ed.). (2018). Kharkiv: Holovne

upravlinnia statystyky u Kharkivskii oblasti. [in Ukrainian].

Sotsialno-ekonomichne stanovyshche Dnipropetrovskoi oblasti za

rik / Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy; Holovne upravlinnia

statystyky u Dnipropetrovskii oblasti / L. M. Verhun (Ed.). (2018).

Dnipropetrovsk: Holovne upravlinnia statystyky u Dnipropetrovskii

oblasti. [in Ukrainian].

Sotsialno-ekonomichne stanovyshche Zaporizkoi oblasti za 2017

rik / Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy; Holovne upravlinnia statystyky

u Zaporizkii oblasti / O. H. Moskvina (Ed.). (2018). Zaporizhzhia: Holovne

upravlinnia statystyky u Zaporizkii oblasti. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кримінологія: підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Кос-
тенко та ін.; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова.
Харків: Право, 2018. 416 с.
2. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концеп-
туально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія. Одеса:
ОДУВС, 2014. 416 c.
3. Статистичний щорічник України за 2016 рік / Держ. служба ста-
тистики України; за ред. І. Є. Вернера. Київ: Держаналітінформ, 2017.
611 с.
4. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень
2017 року / Генер. прокуратура України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/
stst2011.html?dir_ id=112661&libid=100820 (дата звернення: 09.06.2018).
5. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень
2017 року / Прокуратура Запоріз. обл. URL: https://zap.gp.gov.ua/ua/
documents.html# (дата звернення: 03.06.2018).
6. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень
2017 року / Прокуратура Дніпропетров. обл. URL: https://dnipr.gp.gov.ua/
ua/documents.html?dir_id=112823&libid=100320 (дата звернення:
03.06.2018).
7. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень
2017 року / Прокуратура Харків. обл. URL: https://khar.gp.gov.ua/ua/
documents.html?dir_id=113461&libid= (дата звернення: 03.06.2018).
8. Соціально-економічне становище Харківської області за 2017 рік /
Держ. служба статистики України; Голов. упр. статистики у Харків. обл.;
відп. за вип. О. А. Глухова. Харків: Голов. упр. статистики у Харків. обл.,
2018. 69 с.
9. Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за
2017 рік / Держ. служба статистики України; Голов. упр. статистики у Дні-
пропетров. обл.; відп. за вип. Л. М. Вергун. Дніпропетровськ: Голов. упр.
статистики у Дніпропетров. обл., 2018. 68 с.
10. Соціально-економічне становище Запорізької області за 2017 рік /
Держ. служба статистики України; Голов. упр. статистики у Запоріз. обл.;
відп. за вип. О. Г. Москвіна. Запоріжжя: Голов. упр. статистики у Запоріз.
обл., 2018. 65 с.

Copyright (c) 2018 А М Бабенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)