До питання безальтернативності положення ч. 5 ст. 176 КПК України та його відповідності вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

В С Батиргареєва

Анотація


Статтю присвячено аналізу змін у кримінальному процесуальному законо-
давстві України стосовно правової регуляції інституту запобіжних заходів, що
відбулися у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворот-
ності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської
безпеки та корупційні злочини» від 7 жовтня 2014 р. № 1689-VII, та з’ясуванню
відповідності цих змін не лише положенням національного законодавства, а й
положенням міжнародно-правових документів та рішенням Європейського суду
з прав людини, зокрема. Інструментом установлення відповідності цих змін при-
писам згаданих документів стало порівняння доданої до ст. 176 КПК України
частини 5 зі ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Стверджується, що введення норми, передбаченої ч. 5 ст. 176 КПК України, ав-
томатично призвело до погіршення правового статусу осіб, обвинувачених за
статтями 109–1141, 258–2585, 260, 261 Кримінального кодексу України, через
обмеження можливості застосовувати до них інші, крім тримання під вартою,
запобіжні заходи порівняно з іншими особами, що вчинили злочини, віднесені
у кримінальному праві до аналогічної за тяжкістю суспільної небезпечності гру-
пи злочинів. Наголошено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою віддавання переваги лише тяжкості вчиненого злочину без урахуван-
ня всіх інших обставин не дозволяє максимально індивідуалізувати процес засто-
сування щодо того чи іншого підозрюваного, обвинуваченого «адекватного»
вчиненому та характеристиці його особистості запобіжного заходу. Крім того,
закріплення у кримінальному процесуальному законі положення про безальтерна-
тивність застосування до особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту
виглядає певним дисонансом з огляду на закріплення законодавцем у низці згаданих
вище статей Кримінального кодексу України заохочувальних норм.
Після викладення у статті цієї та іншої відповідної аргументації робить-
ся висновок про те, що положення ч. 5 ст. 176 КПК України не відповідають
вимогам ст. 5 зазначеної Конвенції внаслідок їх суперечності духу і букві закону.


Ключові слова


Кримінальний процесуальний кодекс; Кримінальний кодекс; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; запобіжні заходи; взяття під варту; європейська практика

Повний текст:

PDF

Посилання


Case of Benham v. the United Kingdom (Application no. 19 380/92):

judgment, Strasbourg, 10 June 1996. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#

Zakljuchenie pod strazhu: Rezoljucija (65) 11 Komiteta ministrov Soveta

Evropy ot 9 aprelja 1965 g. URL: http://docs.cntd.ru/document/901991990 [in

Russian].

Hroshevyi, Yu. M., Tatsii, V. Ya., Tumaniants, A. R. et al. Kryminalnyi

protses / V.Ya. Tatsii, Yu.M. Hroshevyi, O.V. Kaplina, O. H. Shylo (Eds.).

Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Minimal’nye standartnye pravila Organizacii Ob#edinjonnyh Nacij

v otnoshenii mer, ne svjazannyh s tjuremnym zakljucheniem (Tokijskie pravila):

utv. Rezoljuciej № 45/110 General’noj Assamblei Organizacii Ob#edinjonnyh

Nacij 14 dekabrja 1990 g. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/

conventions/tokyo_rules.shtml [in Russian].

Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16 hrudnia

r. Prava liudyny. Mizhnarodni dohovory Ukrainy, deklaratsii, dokumenty.

Kyiv: Yurinform, 1992. 36-62. [in Ukrainian].

Batyrhareieva, V. S., Netesa, N. V. (2018). Naukovo-pravovyi vysnovok

na zapyt advokata Kolosar Maksyma Yevhenovych, pidhotovlenyi v NDI VPZ

imeni V.V. Stashysa NAPrN Ukrainy. / Arkhiv NDI VPZ imeni V.V. Stashysa.

NAPrN Ukrainy. Kharkiv: NDI VPZ. [in Ukrainian].

Nejmajster protiv Avstrii (Neumeister v. Avstria): postanovlenie

Evropejskogo Suda po pravam cheloveka ot 27 ijunja 1968 g. (zhaloba №

/63). URL: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-narusskom-

yazyke/nejmajster-protiv-avstrii-neumeister-v-avstria-postanovlenieevropejskogo-

suda [in Russian].

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin

do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo

nevidvorotnosti pokarannia za okremi zlochyny proty osnov natsionalnoi

bezpeky, hromadskoi bezpeky ta koruptsiini zlochyny». URL: http://search.

ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GG3FK68A.html [in Ukrainian].

Pro deiaki pytannia poriadku zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv pid

chas dosudovoho rozsliduvannia ta sudovoho provadzhennia vidpovidno do

Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy: lyst Vyshchoho

spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav

vid 4 kvitnia 2013 r. № 511-550/0/4-13. URL: http://document.ua/pro-dejakipitannja-

porjadku-zastosuvannja-zapobizhnih-zahod-doc138445.html [in

Ukrainian].

Rishennia u spravi «Nikolova proty Bolharii»: Komiunike Sekretaria

Sudu vid 25 bereznia 1999 h. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/

SO1467.html [in Ukrainian].

Uzahalnennia praktyky zastosuvannia sudamy zahalnoi yurysdyktsii

pershoi ta apeliatsiinoi instantsii pry zdiisnenni sudochynstva u kryminalnykh

spravakh statei 3, 5, 6 Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh

svobod 1950 roku za 2011 – pershe pivrichchia 2012 roku. Zakon i Biznes.

URL: http://zib.com.ua/ua/print/33771-uzagalnennya_praktiki_zastosuvannya_

statey_3_5_6_konvencii_p.html [in Ukrainian].

Shchadrin O. Zminy do statti pro zapobizhni zakhody: vymoha chasu

chy zakonodavcha pomylka? URL: https://blog.liga.net/user/oshadrin/profile

[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Case of Benham v. the United Kingdom (Application no. 19 380/92):
judgment, Strasbourg, 10 June 1996. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng# (дата
звернення: 01.11.2018).
2. Заключение под стражу: Резолюция (65) 11 Ком. министров Совета
Европы от 9 апр. 1965 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901991990 (дата
звернення: 01.11.2018).
3. Кримінальний процес / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц
та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило.
Харків: Право, 2013. 824 с.
4. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токий-
ские правила): утв. Резолюцией № 45/110 Генер. Ассамблеи ООН 14 дек.
1990 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_
rules.shtml (дата звернення: 01.11.2018).
5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня
1966 р. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, доку-
менти. Київ: Юрінформ, 1992. С. 36–62.
6. Науково-правовий висновок на запит адвоката Колосар Максима
Євгеновича, підготовлений в НДІ ВПЗ імені В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни д. ю. н., ст. наук. співроб. Батиргареєвою В. С. та к. ю. н. Нете-
сою Н. В. Архів НДІ ВПЗ імені В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: НДІ
ВПЗ, 2018. 48 с.
7. Неймайстер против Австрии (Neumeister v. Avstria): постановление
Европ. Суда по правам человека от 27 июня 1968 г. (жалоба № 1936/63).
URL: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/
nejmajster-protiv-avstrii-neumeister-v-avstria-postanovlenie-evropejskogo-suda
(дата звернення: 01.11.2018).
8. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення
змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів Укра-
їни щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ на-
ціональної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини». URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GG3FK68A.html (дата звернення:
31.10.2018).
9. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час
досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримі-
нального процесуального кодексу України: лист Вищ. спеціаліз. суду Укра-
їни з розгляду цивіл. і кримін. справ від 4 квіт. 2013 р. № 511-550/0/4-13.
URL: http://document.ua/pro-dejaki-pitannja-porjadku-zastosuvannjazapobizhnih-
zahod-doc138445.html (дата звернення: 01.11.2018).
10. Рішення у справі «Ніколова проти Болгарії»: Комюніке Секретаря
Суду від 25 берез. 1999 г. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
SO1467.html (дата звернення: 01.11.2018).
11. Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції
першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у криміналь-
них справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року. Закон
і бізнес. URL: http://zib.com.ua/ua/print/33771-uzagalnennya_praktiki_
zastosuvannya_statey_3_5_6_konvencii_p.html (дата звернення: 31.03.2018).
12. Шадрін О. Зміни до статті про запобіжні заходи: вимога часу чи
законодавча помилка? URL: https://blog.liga.net/user/oshadrin/profile (дата
звернення: 31.10.2018).

Copyright (c) 2018 В С Батиргареєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)