Комплексна структура злочинності – основа вдосконалення запобіжної діяльності

В В Голіна, C C Шрамко

Анотація


Якісною характеристикою злочинності, що розглядається нами у статті як
статистично впорядкована множинність злочинів, а не їх система, є її структура.
Побудова останньої здійснюється в кримінології за статистичними, кримінально-
правовими, кримінологічними, соціально-демографічними і віктимологічними по-
казниками. Статистична структура – це поверхова інформація стосовно кількос-
ті (питомої ваги) зареєстрованих у певному просторі і часі злочинів і злочинців, які
їх вчинили. Жодних якісних ознак злочинності така структура не надає, але вона
є підставою для подальшого структурування. Кримінально-правова структура
злочинності утворюється окремими інститутами кримінального права й озна-
ками складів злочинів, що містить більше якісних характеристик злочинності.
Кримінологічна структура злочинності, спираючись на офіційну статистичну
і кримінально-правову структури, поглиблює характеристику злочинності або її
окремих проявів і будується за будь-якими ознаками. Масштаб такої структури-
зації впливає на її практичне використання в запобіжній діяльності.
Соціально-демографічні і віктимологічні ознаки структуризації злочинів
і жертв злочинів призначені для визначення типових кримінологічно значущих
демографічних, соціальних, правових, морально-психологічних властивостей осо-
бистості злочинців і жертв злочинів, моделей їх поведінки, зв’язків «злочинець –
обстановка – жертва» тощо.
Орієнтація відповідних суб’єктів (наприклад, органів поліції) на випере-
джальний напрям запобігання злочинності, особливо в регіональному і місцевому
масштабах, потребує використання такої структуризації множинності злочинів,
злочинців, жертв, яка б мала максимальну конкретизацію і навіть деталізацію
структурних ознак і елементів, а головне – сприяла б не лише встановленню ре-
альних криміногенних об’єктів, а й виводила б на місцеві умови їх існування. Такий
вид структуризації злочинності названий нами – комплексна структура злочин-
ності (КСЗ). Для її побудови використовуються як офіційні відомості про зареє-
стровані злочини, так й інформація, отримана емпіричним шляхом. Крім того,
для цього залучається інформація з різних галузей знань і технологій.


Ключові слова


структура злочинності; система злочинності; комплексна структура злочинності; стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів

Повний текст:

PDF

Посилання


Kudryavtsev, V. N. (1968). Prichinnost v kriminologii (o strukture

individualnogo prestupnogo povedeniya). Moskow: Yurid. lit. [in Ukrainian].

Konev, A. A. (1980). Osnovnyye kriminologicheskiye kharakteristiki

latentnoy prestupnosti. Omsk: Omsk. vyssh. shk. militsii [in Ukrainian].

Rushchenko, I. P. (2001). Sotsiolohiia zlochynnosti. Kharkiv: Khark.

un-t vnutr. sprav [in Ukrainian].

Gilinskiy, Ya. I. (1981). O sistemnom podkhode k prestupnosti. Pravovoye

znaniye – Legal Knowledge. 5, 49-56 [in Ukrainian].

Smetanina, N. V. (2016). Naukovi pidkhody do teorii zlochynnosti

u suchasnii ukrainskii kryminolohii / V. V. Holina (Ed.). Kharkiv: Pravo [in

Ukrainian].

Zakaliuk, A. P. (2007). Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia

i praktyka; (Vol. 1–3); Vol. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi

kryminolohichnoi nauky. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Ignatov, A. N. (2012). Ubivstvo: kriminologo-statisticheskoye

issledovaniye. Simferopol: KRP «Izd-vo «Krymuchpedizd» [in Ukrainian].

Blaha, A. B. (2014). Nasylstvo v simi (kryminolohichnyi analiz

i zapobihannia). Kharkiv: FO-P Makarenko [in Ukrainian].

Zakaliuk, A. P. (2008). Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia

i praktyka; (Vol. 1–3); Vol. 3: Praktychna kryminolohiia. Kyiv: In Yure [in

Ukrainian].

Kulyk, O. H. (2011). Zlochynnist v Ukraini: tendentsii, zakonomirnosti,

metody piznannia. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Holina, V. V., Holovkin, B. M., Valuiska, M. Yu. et al. (2014).

Kryminolohiia / V. V. Holina, B. M. Holovkin (Eds.). Kharkiv: Pravo [in

Ukrainian].

Holina, V. V., Shramko, S. S. (2017). Zapobizhnyi potentsial stratehii

zmenshennia mozhlyvostei vchynennia zlochyniv. Pytannia borotby zi

zlochynnistiu – Issues of Crime Prevention, issue 34, p. 3-14 [in Ukrainian].

Prykladnyi kryminalnyi analiz na bazi informatsiino-analitychnoi

systemy «RICAS»: мetod. rekom. shchodo analitychnoi diialnosti ta

kryminalnoho analizu na bazi informatsiino-analitychnoi systemy «RICAS».

(2018). Kharkiv: Yurait [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (о структуре инди-
видуального преступного поведения). Москва: Юрид. лит., 1968. 196 с.
2. Конев А. А. Основные криминологические характеристики латент-
ной преступности: учеб. пособие. Омск: Омск. высш. шк. милиции, 1980.
47 с.
3. Рущенко І. П. Соціологія злочинності: монографія. Харків: Харків.
ун-т внутр. справ, 2001. 370 с.
4. Гилинский Я. И. О системном подходе к преступности. Правовое
знание. 1981. № 5. С. 49–56.
5. Сметаніна Н. В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній
українській кримінології: монографія / за заг. ред. В. В. Голіни. Харків:
Право, 2016. 192 с.
6. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і прак-
тика: у 3 кн. Київ: Ін Юре, 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія укра-
їнської кримінологічної науки. 424 с.
7. Игнатов А. Н. Убийство: криминолого-статистическое исследование:
монография. Симферополь: Крымучпедизд, 2012. 176 с.
8. Блага А. Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобіган-
ня): монографія. Харків: ФО-П Макаренко, 2014. 360 с.
9. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія
і практика: у 3 кн. Київ: Ін Юре, 2008. Кн. 3: Практична кримінологія.
320 с.
10. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, ме-
тоди пізнання: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 288 с.
11. Кримінологія: підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуй-
ська та ін.; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 440 с.
12. Голіна В. В., Шрамко С. С. Запобіжний потенціал стратегії змен-
шення можливостей вчинення злочинів. Питання боротьби зі злочин-
ністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2017.
Вип. 34. С. 3–14.
13. Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-аналітич-
ної системи «RICAS»: метод. рек. щодо аналіт. діяльності та кримінал.
аналізу на базі інформ.-аналіт. системи «RICAS». Харків: Юрайт, 2018.
92 с.

Copyright (c) 2018 В В Голіна, C C Шрамко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)