Особливості прийняття кримінальних процесуальних рішень за аналогією

Д А Скоромний

Анотація


Загальною підставою застосування аналогії є прогалина у кримінально-
му процесуальному праві. Вона виявляється суб’єктами правозастосування
при прийнятті процесуального рішення на етапі пошуку належних до засто-
сування норм матеріального і процесуального права. Правозастосувачі в та-
кому випадку постають перед проблемою повної або часткової відсутності
необхідних норм права. Власне, аналогія закону у кримінальному судочинстві
має місце при поширенні у процесі правозастосування на конкретні життєві
відносини, що хоч і не врегульовані, однак входять до предмета правового
регулювання в кримінальному процесі положень законодавства, що регулює
найбільш подібні суспільні відносини, виходячи із їх найхарактерніших ознак.
Натомість аналогія права при прийнятті кримінальних процесуальних рішень
являє собою застосування до неврегульованих правом процесуальних відносин
загальних засад кримінального провадження та сенсу (основної ідеї) законо-
давства у разі відсутності положень закону, що регулюють подібні відносини.
Механізм застосування аналогії при прийнятті кримінальних процесуальних
рішень складається з таких етапів: виявлення прогалини, де визначається
характер такої ситуації, з’ясовується її приналежність
до предмета право-
вого регулювання кримінального процесу та виокремлюються найбільш харак-
терні риси неврегульованих суспільних відносин; пошук положень законодав-
ства, де вирішуються питання про наявність умови для застосування
аналогії закону (у випадку, якщо аналогія закону неможлива, застосовується
аналогія права та проводиться необхідна для неї підготовка); застосування
аналогії для врегулювання подібних правовідносин, яке передбачає конструю-
вання казуального правила поведінки, оцінку його відповідності положенням
чинного законодавства, а також застосування такого правила й оформлення
відповідного процесуального рішення.


Ключові слова


кримінальні процесуальні рішення; застосування аналогії

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobreshov E. G. (2009). Sudove pravozastosuvannya v umovah

nayavnosti progalin u pravi [The judicial law application process in conditions

of the deficiencies in law]. Visnik Odeskogo nats. un-tu. – Herald of Odessas

nat. un-ty, issue 9. 18–29 [in Ukrainian].

Tsvik M. V., Petrishin O. V., Avramenko L. V. et al. (2011) Zagalna

teoriya derzhavi i prava. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Belonosov V. O. (1998). Teoriya i praktika primineniya analogii

v ugolovnom sudoproizvodstve. Extended abstract of candidate’s thesis. Saratov

[in Russian].

Glinska N. V. (2014). Kontseptualni zasadi visnachennia ta

zabezpechennia standartiv dobroyakisnosti kriminalnih protsesualnih rishen.

Kiev [in Ukrainian].

Ovchinnikova N. O. (2017). Probeli v ugolovnom protsesualnom prave

i sposobi ih ustraneniya i preodoleniya. Candidate’s thesis. Saratov [in Russian].

Kolotova O. V. (2009). Vidmezhuvannya progalin u pravi vid sumizhnih

provovih yavishch. Chasopis Kiivskogo un-tu prava – The journal of the Kyiv

University of Law. 3. 55–59 [in Ukrainian].

Tihomirova V. V. (2012). Priminenie analogii zakona i analogii prava

v ugolovnom sudoproizvodstve Rossii. Extended abstract of candidate’s thesis.

Moscow [in Russian].

Pogrebniak S. (2013). Progaliny v zakonodavstvi ta ih podolannia.

Zagalni problemi pravovoi nauky – General problems of legal science. 1. 44–56

[in Ukrainian].

Konstitutsia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96‑VR.

Data onovlenia: 30.09.2016. Vidimosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Information

from the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/

laws/254к/96‑вр.

Pro zastosuvannya Konstitutsii Ukrainy pry zdiysnenni pravosuddya:

Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrainy vid 01.11.1996 N 9. Vidimosti

Verhovnoi Rady Ukrainy – Information from the Verkhovna Rada of Ukraine.

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0009700–96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бобрешов Є. Г. Судове правозастосування в умовах наявності про-
галин у праві. Вісник Одес. нац. ун-ту. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, 2009. Т.14. Вип. 9. С. 18–29.
2. Загальна теорія держави і права: підручник / М. В. Цвік, О. В. Пе-
тришин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина.
Харків: Право, 2011. 584 с.
3. Белоносов В. О. Теория и практика применения аналогии в уголов-
ном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Сара-
тов. юрид. ин-т МВД России. Саратов, 1998. 24 с.
4. Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення
стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : моно-
графія. Київ : Істина, 2014. 590 с.
5. Овчинникова Н. О. Пробелы в уголовно-процессуальном праве
и способы их устранения и преодоления : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09. ФГБОУВО «Сарат. гос. юрид. акад.». Саратов, 2017. 255 с.
6. Колотова О. В. Відмежування прогалин у праві від суміжних право-
вих явищ. Часопис Київ. ун-ту права. 2009. № 3. С. 55–59.
7. Тихомирова В. В. Применение аналогии закона и аналогии права
в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09. ФГКОУ ВПО «Моск. ун-т МВД России». Москва, 2012. 23 с.
8. Погребняк С. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання.
Заг. пробл. прав. науки. 2013. № 1(72). С. 44–56.
9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96‑ВР.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/254к/96‑вр (дата звернення: 11.05.2018).
10. Про застосування Конституції України при здійсненні право-
суддя: постанова Пленуму Верхов. Суду України від 01.11.1996 № 9.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0009700–96 (дата звернення:
11.05.2018).

Copyright (c) 2018 Д А Скоромний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)