Проблеми проведення судових дій невербального характеру у кримінальному провадженні

І І Шепітько

Анотація


Статтю присвячено визначенню сутності судових дій невербального ха-
рактеру у кримінальному провадженні. Запропоновано розуміння невербальних
судових дій як процесуальних дій щодо дослідження доказів, які засновані на не-
мовних засобах спілкування та отримання інформації за допомогою органів
чуття учасниками кримінального провадження у змагальному судовому процесі.
Визначено види та надано характеристики таких видів судових дій: дослідження
речових доказів, дослідження документів, дослідження звуко- і відеозаписів, огляд
на місці. Розкрито порядок проведення різних невербальних судових дій у змагаль-
ному судовому провадженні.
У статті розглянуто певну послідовність у дослідженні речових доказів,
документів, звуко-, відеозаписів, проведення огляду на місці події під час судового
розгляду. Висловлено аргументи про необхідність доповнити кримінальне про-
цесуальне законодавство нормою, що регламентуватиме невербальну судову дію
«Освідування». Звернено увагу на необхідність уточнення назви ст. 361 КПК
України «Огляд на місці» на «Огляд на місці події», змінення найменування ст. 358
КПК України «Дослідження документів» на «Огляд та оголошення документів».


Ключові слова


судова дія; невербальна судова дія; судовий розгляд; судове провадження; дослідження речових доказів; дослідження документів; дослідження звуко- і відеозаписів; огляд на місці

Повний текст:

PDF

Посилання


Rossinskij, S. B. (2015). Konceptual’nye osnovy formirovanija

rezul’tatov «neverbal’nyh» sledstvennyh i sudebnyh dejstvij v dokazyvanii po

ugolovnomu delu. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskow [in Russian].

Saltevskij, M. V. (1987). Glava 18. Takticheskie osnovy organizacii

i proizvodstva sledstvennyh dejstvij dlja poluchenija informacii ot veshhej.

Specializirovannyj kurs kriminalistiki: uchebnik. Kiїv: NI i RIO KVSh MVD

SSSR [in Russian].

Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia. (Vols. 1–20); Vol. 20:

Kryminalistyka, sudova ekspertyza, yurydychna psykholohiia. (2018).

V. Yu. Shepitko (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kryminalnyi protses: pidruchnyk. V. Ya. Tatsiia, Yu. M. Hroshevoho,

O. V. Kaplinoi, O. H. Shylo (Eds.). (2013). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Miroshnykov, I. Yu. Sudove slidstvo v apeliatsiinii instantsii. Kharkiv:

Pravo [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. V. T. Busel

(Ed). (2001). Kyiv, Irpin: VTF Perun [in Ukrainian].

Kryminalnyi protses: pidruchnyk. Yu. M. Hroshevoho, O. V. Kaplinoi

(Eds.). (2010). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Shejfer, S. A. (2009). Dokazatel’stva i dokazyvanie po ugolovnym

delam: problemy teorii i pravovogo regulirovanija. Moskow: Norma [in Russian]

Arocker, L. E. (1965). Kriminalisticheskie metody v sudebnom

razbiratel’stve ugolovnyh del. Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Krytska, I. O. (2017). Rechovi dokazy u kryminalnomu provadzhenni.

Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Vilhushynskyi, M. Y. (2010). Taktyka sudovoho slidstva v systemi

kryminalistyky: monohrafiia. V. Yu. Shepitko (Ed.) et al. Kharkiv: Pravo [in

Ukrainian].

Karkach, P. M. (2007). Derzhavne obvynuvachennia v sudi:

konstytutsiina funktsiia prokuratury: navch.‑metod. posibnyk. Kharkiv: Pravo

[in Ukrainian].

Shepitko, V. Yu. (2006). Psykholohiia sudovoi diialnosti: navch.

posibnyk. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu

Ukrainy. O. V. Stovby (Ed.). (2015). (Vols. 1–4; Vol. 3). Kharkiv: Apostil [in

Ukrainian].

Pro deiaki pytannia poriadku zdiisnennia sudovoho rozghliadu

v sudovomu provadzhenni u pershii instantsii vidpovidno do Kryminalnoho

protsesualnoho kodeksu Ukrainy: Lyst Vyshchoho spetsializovanoho sudu

Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 05.10.2012 r. № 223–

/0/4–1. Data onovlennia: 12.03.2018. URL: http://www.zakon3.rada.ua/

laws/show/v1446740–12. [in Ukrainian].

Popeliushko, V. O. (2006). Sudovyi rozghliad kryminalnoi spravy:

navch. posibnyk. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Grishin, S. P. (2008). Sudebnoe sledstvie v smeshannom ugolovnom

processe (gnoseologicheskij, processual’nyj i taktiko-kriminalisticheskie

aspekty). Moskow: Jurlitinform [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Россинский С. Б. Концептуальные основы формирования результа-
тов «невербальных» следственных и судебных действий в доказывании по
уголовному делу: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2015.
40 с.
2. Салтевский М. В. Тактические основы организации и производства
следственных действий для получения информации от вещей // Специали-
зированный курс криминалистики: учебник. Киев: НИ и РИО КВШ МВД
СССР, 1987. Глава 18. С. 234–255.
3. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: Криміна-
лістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В. Ю. Шепіть-
ко (голова) та ін. Харків: Право, 2018. 952 с.
4. Кримінальний процес: підручник / за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Гро-
шевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2013. 824 с.
5. Мірошников І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: моно-
графія. Харків: Право, 2007. 192 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад.
і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
7. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та
О. В. Капліної. Харків: Право, 2010. 608 с.
8. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам:
проблемы теории и правового регулирования: монография. Москва: Нор-
ма, 2009. 240 с.
9. Ароцкер Л. Е. Криминалистические методы в судебном разбира-
тельстве уголовных дел: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 1965.
44 с.
10. Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні: автореф.
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 20 с.
11. Вільгушинський М. Й. Тактика судового слідства в системі
криміналістики: монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право,
2010. 168 с.
12. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді: конституційна функ-
ція прокуратури: навч.‑метод. посібник. Харків: Право, 2007. 208 с.
13. Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності: навч. посіб. Харків:
Право, 2006. 160 с.
14. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального
кодексу України: у 4 т. / за заг. ред. О. В. Стовби. Харків: Вид. агенція
«Апостіль», 2015. Т. ІІІ. 372 с.
15. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судо-
вому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального про-
цесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.10.2012 № 223–1446/0/4–
12. Дата оновлення: 12.03.2018. URL: http://www.zakon3.rada.ua/laws/show/
v1446740–12.
16. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи: навч. по-
сіб. Київ: Кондор, 2006. 234 с.
17. Гришин С. П. Судебное следствие в смешанном уголовном про-
цессе (гносеологический, процессуальный и тактико-криминалистические
аспекты). Москва: Изд-во «Юрлитинформ», 2008. 472 с.

Copyright (c) 2018 І І Шепітько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)