Історія становлення законодавства щодо кримінальної відповідальності в Україні за вимагання (1845–2001 рр.)

О А Ковтун

Анотація


У статті наводиться дослідження історії кримінальної відповідальності
за вимагання відповідно до законодавства України за часів її перебування у складі
Російської імперії, Союзу Радянських Соціалістичних Республік та незалежності
у ХІХ–ХХІ ст. за період часу 1845–2001 рр., до набрання чинності Кримінальним
кодексом України 2001 р.
Вимаганням у ст. 406 Уложення про покарання кримінальні та виправні
1845 р. та у ст. 377 у редакціях Уложення 1866 та 1885 рр. визнавалося: 1) будь-
який прибуток або інша вигода, набута у справах служби утиском або ж погро-
зами і взагалі страхом утисків; 2) будь-яка вимога подарунків або ж невстановленої
законом плати або позики або яких-небудь послуг, прибутку або інших вигод по
справі або дій, що стосуються служби або посади винного, у тому числі під будь-
яким приводом; 3) будь-які невстановлені законом або зайві порівняно з визначеною
кількістю побори грошима, речами або чимось іншим; 4) будь-які незаконні до-
ручення пересічним громадянам своєї або чиєї-небудь роботи. Цікавим є факт, що
дії співучасників вимагання каралися не за тією самою ст. 406, а за ст. 409 Уло-
ження про покарання кримінальні та виправні 1845 р. (ст. 380 у редакціях Уло-
ження 1866 та 1885 рр.) – як спільники каралися: особи, що сприяли лихоімству
шляхом прийняття подарунків або хабара, що були посередниками при вимогах
передачі або їх отриманні тощо.
У Кримінальному Уложенні від 1903 р. законодавець уперше виділив вима-
гання як особливий вид заволодіння чужим майном (до цього часу це була складо-
ва лихоімства). До того часу українське кримінальне право, що діяло на землях,
які були під владою Російської імперії, не знало загального поняття цього злочину.
На територіях України – західноукраїнських землях, які перебували під владою
Польської держави, Молдовського князівства, Угорщини, а потім і Австро-
Угорської держави та не були під владою Російської імперії, поняття вимагання
було відоме раніше – наприклад, в Угорському кримінальному уложенні про злочи-
ни і проступки 1879 р.
Стаття 188 КК УСРР 1927 р. «Вимушування» в цілому відповідає ст. 194
КК УРСР 1922 р. Відмінності між ними такі: ст. 194 КК УРСР 1922 р., говорячи
про вимогу вчинення будь-яких дій, не ставить умови, на відміну від ст. 188 КК
УСРР 1927 р., щоб ці дії були «майнового характеру»; крім цього, вимагання під
загрозою розголошення відомостей, що ганьблять потерпілого, було передбачене
не ст. 194, а ст. 195 КК УРСР 1922 р. (шантаж). Також у КК УРСР 1922 р. було
відсутнє майно як окремий предмет вимагання. Кваліфікуючих ознак не було ні
у вимаганні, передбаченому ст. 194 КК УРСР 1922 р., ні у вимушуванні, передба-
ченому ст. 188 КК УСРР 1927 р.
КК УРСР 1960 р. передбачав спочатку кримінальну відповідальність за
вимагательство індивідуального майна у ст. 144 КК, а з 1989 р. і за вимагатель-
ство державного чи колективного майна (ст. 862 КК). З’ясувати зміст КК УРСР
1960 р. допомагали постанови Пленуму Верховного Суду України: «Про виконання
судами республіки законодавства про відповідальність за корисливі злочини проти
особистої власності» від 30.06.1989 р. № 4 та згодом – «Про судову практику
в справах про корисливі злочини проти приватної власності» від 25.12.1992 р.
№ 12.


Ключові слова


вимагання; організована група; склад злочину; конкуренція норм

Повний текст:

PDF

Посилання


Shargorodskyj M., Kozak L. (1927). Novіj ugolovnіj kodeks U. S. S. R.

(The new criminal code of U. S. S. R.) pod red. S. A. Pyrogova. Har’kov : Juryd.

yzd-vo Narkomjusta USSR. 129 s. [in Russian].

Kuc V. N. (1986). Otvetstvennost’ za vіmogatel’stvo po sovetskomu

ugolovnomu pravu (Responsibility for extortion under Soviet criminal law) :

avtoref. dys. k.ju.n., spec. 12.00.08 – ugolovnoe pravo y krymynologyja;

yspravytel’no-trudovoe pravo; nauch. rukov. Bazhanov M. Y.; zashhyshhena

12.1986. 16 s. [in Russian].

Kolodjazhnyj M. G. (2010). Nasyl’nyc’ki vymagannja v Ukrai’ni:

kryminologichna harakterystyka, determinacija ta zapobigannja (Forcible

extortion in Ukraine: criminological characteristics, determination and

prevention): monografija; za red. V. V. Goliny. Har’kіv : Krossroud, 2010. 288

s. [in Ukrainian].

Dorohina Ju. A. (2017). Teoretychni problemy kryminal’no-pravovoi’

ohorony vlasnosti v Ukrai’ni (Theoretical problems of criminal legal protection

of property in Ukraine) / Julija Anatolii’vna Dorohina : avtoref. dys. … dokt.

juryd. nauk, spec. 12.00.08 – kryminal’ne pravo ta kryminologija; kryminal’novykonavche

pravo; nauk. konsul’tant – Glushkov V. O.; zahyshhena 30.05.2017.

Zaporizhzhja : Klasychnyj pryvatnyj universytet. 36 s. [in Ukrainian].

Ditrih O. I. (2009). Nasyl’stvo u skladah koryslyvyh posjagan’ na

vlasnist’ za kryminal’nym pravom Ukrai’ny (Violence in the volumes of selfish

encroachments on property under the criminal law of Ukraine) / Olena Igorivna

Ditrih: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk; spec. 12.00.08 – kryminal’ne pravo

ta kryminologija; kryminal’no-vykonavche pravo; nauk. keriv. – Glushkov V. O.;

zahyshhena 26.06.2009. K. : Kyi’vs’kyj nacional’nyj un-t imeni Tarasa

Shevchenka. 15 s. [in Ukrainian].

Ulozhenye o nakazanyjah ugolovnіh y yspravytel’nіh (1845). (The penal

code of penal and correctional). SPb. 248 s. [in Russian].

Nekljudov N. A. (1890). Vzjatochnychestvo y lyhoymstvo (Bribery and

larceny) // Juryd. letopys’. Yjun’. S. 499. [in Russian].

Polnіj svod ugolovnіh zakonov. Ulozhenye o nakazanyjah so

vkljuchenym statej tomov svoda zakonov (1879). (Complete set of criminal

laws. Penal Code with the inclusion of articles of the volumes of the code of

laws). SPb., 1879. 574 s. [in Russian].

Volzhenkyn B. V. (2008). Yzbrannіe trudі po ugolovnomu pravu

y krymynologyy (1963–2007 gg.) (Selected Works on Criminal Law and

Criminology (1963-2007) / Borys Vladymyrovych Volzhenkyn. SPb. : Juryd.

centr Press. 971 s. [in Russian].

Semykina L. O. (2011). Vymagannja za Kryminal’nym kodeksom

Ukrai’ny (Еxtortion under the Criminal Code of Ukraine) : avtoref. dys. …

kand. juryd. nauk; spec. 12.00.08 – kryminal’ne pravo ta kryminologija;

kryminal’no-vykonavche pravo; nauk. keriv. – Jemel’janov V. P.; zahyshhena

04.2011. 20 s. [in Ukrainian].

Ugolovnіj Kodeks U. S. S. R. (1922). Utverzhdennіj V. U. C. Y.K. 23

avgusta 1922 g. Yzdanye 2. (offycyal’noe). Yzdanye Narkomjusta U. S. S. R.

(The Criminal Code of the USS.R. Approved by V. U. T. S. I. K. August 23,

Edition 2. (official). Publication of the People’s Commissar of the

U. S. S. R). Har’kov : typografyja Vukopspilky. 100 s. [in Russian].

Sobranye Uzakonenyj y Rasporjazhenyj Raboche-Krest’janskogo

Pravytel’stva Ukraynі. Yzdanye 1‑e (offycyal’noe). Yzdanye Narkomjusta

USSR. (1923). (Meeting of Legislation and Orders of the Workers ’and Peasants’

Government of Ukraine. Edition 1‑e (official). Publication of the People’s

Commissar of the Ukrainian SSR). Har’kov: 4‑ja typ. «Transpechat’» NKPS

ym. V. Y. Mezhlauka. 1122 s. [in Russian].

Zbirnyk uzakonen’ ta rozporjadzhen’ robitnycho-seljans’kogo Urjadu

Ukrai’ny za 1927 r. (1927). (Collection of Laws and Ordinances of the Workers

’and Peasants’ Government of Ukraine for 1927) Har’kіv : Urjadova drukarnja

im. t. Frunze. 1404 s. [in Ukrainian].

D’omenko S. V. (2006). Vymagannja: kryminal’no-pravovyj ta

kryminologichnyj analiz (Extortion: Criminal Law and Criminological

Analysis) / Sergij Vasyl’ovych D’omenko; nauk. keriv. – Turkevych I. K.;

avtoref. dys. k.ju.n.: 12.00.08: zahyshhena 07.02.2006. Kyi’v : Akademija

advokatury Ukrai’ny. 19 s. [in Ukrainian].

Pro sudovu praktyku v spravah pro koryslyvi zlochyny proty pryvatnoi’

vlasnosti (2008). (On judicial practice in cases of selfish crimes against private

property): Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 25.12.1992 r.

№ 12 / Zbirnyk postanov Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny (1972–2008).

Harkiv : Vydavec’ FO-P Vapnjarchuk N. M. 720 s. S. 245–258. [in Ukrainian].

Bjuleten’ zakonodavstva i jurydychnoi’ praktyky (1992). (Bulletin of

legislation and legal practice). № 4. 354 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шаргородский М., Козак Л. Новый уголовный кодекс У. С. С. Р. /
под ред. С. А. Пирогова. Харьков: Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1927.
129 с.
2. Куц В. Н. Ответственность за вымогательство по советскому уго-
ловному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харков, 1986.
16 с.
3. Колодяжний М. Г. Насильницькі вимагання в Україні: криміноло-
гічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / за ред.
В. В. Голіни. Харків: Кроссроуд, 2010. 288 с.
4. Дорохіна Ю. А. Теоретичні проблеми кримінально-правової охоро-
ни власності в Україні: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. Запо-
ріжжя: Класичний приватний університет, 2017. 36 с.
5. Дітріх О. І. Насильство у складах корисливих посягань на власність
за кримінальним правом України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08.
Київ: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2009. 15 с.
6. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1845.
248 с.
7. Неклюдов Н. А. Взяточничество и лихоимство. Юрид. летопись.
1890. Июнь. С. 499.
8. Полный свод уголовных законов. Уложение о наказаниях со вклю-
ченим статей томов свода законов. СПб., 1879. 574 с.
9. Волженкин Б. В. Избранные труды по уголовному праву и крими-
нологии (1963–2007 гг.). СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. 971 с.
10. Семикіна Л. О. Вимагання за Кримінальним кодексом України:
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2011. 20 с.
11. Уголовный Кодекс У. С. С. Р. Утвержденный В. У. Ц. И. К. 23 ав-
густа 1922 г. Издание 2 (оффициальное). Издание Наркомюста У. С. С. Р.
Харьков: типография Вукопспілки, 1922. 100 с.
12. Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского
Правительства Украины. Издание 1‑е (оффициальное). Издание Нарко-
мюста УССР. Харьков: 4‑я тип. «Транспечать» НКПС им. В. И. Межлаука,
1923. 1122 с.
13. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського Уряду
України за 1927 р. Харків: Урядова друкарня ім. т. Фрунзе, 1927. 1404 с.
14. Дьоменко С. В. Вимагання: кримінально-правовий та криміноло-
гічний аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ : Академія
адвокатури України, 2006. 19 с.
15. Про судову практику в справах про корисливі злочини проти при-
ватної власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від
25.12.1992 № 12. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України
(1972–2008). Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2008. 720 с.
16. Бюлетень законодавства і юридичної практики. 1992. № 4. 354 с.

Copyright (c) 2018 О А Ковтун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)