Правове регулювання використання засобів Державною прикордонною службою України для протидії тероризму

В І Вичавка

Анотація


У статті розглядається правове регулювання використання Державною
прикордонною службою України засобів для протидії тероризму. Протидія теро-
ризму в Україні та забезпечення її необхідними засобами і ресурсами здійснюють-
ся Кабінетом Міністрів України у межах його компетенції. Органи виконавчої
влади беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції. Одним
із суб’єктів протидії тероризму є центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері захисту державного кордону. Державна прикор-
донна служба України, реалізуючи свої повноваження у сфері протидії тероризму,
використовує наявні засоби.
У результаті дослідження нормативно-правових актів та наукових праць
проаналізовано термін «засоби» та визначено, що «засоби в оперативно-розшу-
ковій діяльності» – це все те, що використовують правоохоронні органи для до-
сягнення поставлених оперативних цілей. Також зазначено, що засоби є допоміж-
ним інструментом, що сприяють персоналу ДПСУ досягти поставлених цілей.
Отже, засобами є все те, що використовується з метою протидії терористичній
діяльності на державному кордоні України і дає можливість реалізовувати за-
вдання, поставлені перед підрозділами Державної прикордонної служби України.
Висновком наукового дослідження є те, що засобами, які використовують органи
та підрозділи охорони державного кордону у протидії тероризму, є службові
тварини, озброєння і техніка, інженерні споруди та загородження. До сучасних
засобів у протидії терористичній загрозі у прикордонному просторі можна від-
нести наявні в ДПСУ інформаційно-аналітичні системи (ІАС), під якими розумі-
ють комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик,
що використовуються для забезпечення автоматизації аналітичних робіт із
метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих за-
стосувань.


Ключові слова


тероризм; протидія тероризму; Державна прикордонна служба України; підрозділи охорони кордону; засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro borotbu z teroryzmom: Zakon Ukrainy vid 20 bereznia 2003 roku.

(2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 25, Art. 180.

Liashuk, R. M. Administratyvno-pravove rehuliuvannia zastosuvannia

sylovykh zakhodiv u diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy.

Candidate’s thesis. Kyiv, 2010. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy. (1972). (Vols. 1–11. Vol 3). [in Ukrainian].

Navrotski, D., Biernatskyi, A.; per. z pol. Dovhosheia, V. (2016).

Posibnyk z protydii terorystychnym zahrozam z vykorystanniam kryminalnoho

analizu ta analizu ryzykiv: dlia analitykiv ryzyku ta kryminalnykh analitykiv

DPSU. Kyiv: OBSIe. [in Ukrainian].

Khanausek, T. (1994). Narys kryminalistychnoi taktyky. Varshava.

p. 108–109. [in Ukrainian].

Pro derzhavnyi kordon Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 4 lystopada 1991

roku. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 2, Art. 5.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro sluzhbu prykordonnykh nariadiv

Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh

sprav Ukrainy vid 19.10.2015 № 1261. Data onovlennia: 15. 03. 2018. URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1391–15.

Instruktsiia pro zastosuvannia zbroi, boiovoi tekhniky, ozbroiennia

korabliv (kateriv), litakiv i vertolotiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy,

spetsialnykh zasobiv ta zakhodiv fizychnoho vplyvu pid chas okhorony

derzhavnoho kordonu ta vykliuchnoi (morskoi) ekonomichnoi zony Ukrainy:

Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 21.10.2003.

№ 200. (2003). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, № 43, Art. 172.

Boichenko, O. V. (2006). Tekhnichni zasoby protydii teroryzmu. Pravo

i Bezpeka – Law and Security, Vol. 5, № 5, 173–175. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Pib_2006_5_5_47. [in Ukrainian].

Huzii, S. I. (2016). Kompiuterna systema poperedzhennia

terorystychnykh aktiv na osnovi avtomatychnoho 3D-analizu formy til ta

parametriv yikh rukhu. Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh

orhaniv i viiskovykh formuvan Ukrainy: proceedings of the

Scientific and Practicial Conference. Khmelnytskyi: NADPSU, 531–532. [in

Ukrainian].

Farion, O. B. (2015). Okremi pytannia informatsiino-analitychnoho

zabezpechennia orhaniv (pidrozdiliv) derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy

v umovakh provedennia antyterorystychnoi operatsii. Osvitno-naukove

zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv i viiskovykh formuvan

Ukrainy: proceedings of the Scientific and Practicial Conference. Khmelnytskyi:

Vyd-vo NADPSU, 207–210. [in Ukrainian].

Lysyi, M. I. (2016). Vyznachennia umov poshuku pravoporushnyka

derzhavnoho kordonu pid chas zastosuvannia bezpilotnoho litalnoho aparata.

Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv

i viiskovykh formuvan Ukrainy: proceedings of the Scientific and Practicial

Conference. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU, p. 556. [in Ukrainian].

Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy: Ukaz

Prezydenta Ukrainy vid 14 bereznia 2016 roku № 92/2016. (2016). Uriadovyi

kurier, 52. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003. Відо-
мості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180.
2. Ляшук Р. М. Адміністративно-правове регулювання застосування
силових заходів у діяльності Державної прикордонної служби України:
дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 246 с.
3. Словник української мови: в 11 т. Т. 3. Київ, 1972. С. 307.
4. Навроцькі Д., Бєрнацький А. Посібник з протидії терористичним
загрозам з використанням кримінального аналізу та аналізу ризиків: для
аналітиків ризику та кримінальних аналітиків ДПСУ / пер. з пол. В. Дов-
гошея. Київ: ОБСЄ, 2016. 156 с.
5. Ханаусек Т. Нарис криміналістичної тактики. Варшава, 1994.
С. 108–109.
6. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991. Відо-
мості Верховної Ради України. 1992. № 2. Ст. 5.
7. Про затвердження Інструкції про службу прикордонних нарядів
Державної прикордонної служби України: наказ Міністерства внутрішніх
справ України від 19.10.2015 № 1261. Дата оновлення: 15.03.2018. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1391–15 (дата звернення: 15.03.2018).
8. Інструкція про застосування зброї, бойової техніки, озброєння ко-
раблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби
України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони
державного кордону та виключної (морської) економічної зони України:
наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
21.10.2003 № 200. Офіційний вісник України. 2003. № 43. С. 172.
9. Бойченко О. В. Технічні засоби протидії тероризму. Право і Без-
пека. 2006. Т. 5. № 5. С. 173–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_
2006_5_5_47.
10. Гузій С. І. Комп’ютерна система попередження терористичних
актів на основі автоматичного 3D-аналізу форми тіл та параметрів їх руху.
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і вій-
ськових формувань України: тези IX Всеукраїнської науково-практичної
конференції (Хмельницький, 8 груд. 2016 р.). Хмельницький: НАДПСУ,
2016. С. 531–532.
11. Фаріон О. Б. Окремі питання інформаційно-аналітичного забез-
печення органів (підрозділів) державної прикордонної служби України
в умовах проведення антитерористичної операції. Освітньо-наукове за-
безпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань
України: тези VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмель-
ницький, 10 грудня 2015 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2015.
С. 207–210.
12. Лисий М. І. Визначення умов пошуку правопорушника державно-
го кордону під час застосування безпілотного літального апарата. Освіт-
ньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових
формувань України: тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції (Хмельницький, 8 грудня 2016 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ,
2016. С. 556.
13. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України: Указ
Президента України від 14.03.2016 № 92/2016. Урядовий кур’єр. 2016. № 52.

Copyright (c) 2018 В І Вичавка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)