Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 307 КК України

С В Мокляк

Анотація


У статті крізь призму суспільних відносин досліджується безпосередній
об’єкт злочину, передбаченого ст. 307 КК України (незаконне виробництво, ви-
готовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних
засобів, психотропних речовини або їх аналогів); розглядаються елементи цих
суспільних відносин (предмет, суб’єкти, соціальний зв’язок); висвітлюється ме-
ханізм заподіяння шкоди вказаному об’єкту.
Зроблено висновок, що основним безпосереднім об’єктом злочину за ст. 307
КК є суспільні відносини у сфері убезпечення здоров’я населення від шкідливого
впливу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Факультатив-
ними об’єктами цього злочину можуть бути: за частинами 2 та 3 ст. 307 – сус-
пільні відносини, що забезпечують нормальний розвиток дітей; за ч. 2 ст. 307 –
громадський порядок; за ч. 3 ст. 307 – безпека громадян, суспільства та держави
від діяльності злочинних груп. Шкода основному безпосередньому об’єкту може
заподіюватися шляхом злочинного впливу на соціальний зв’язок суспільних відносин
особами, які не є учасниками цих відносин, тобто «ззовні», або ж учасниками цих
відносин, тобто «зсередини».


Ключові слова


злочини проти здоров’я населення; безпосередній об’єкт злочину; суспільні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna. V. Ya. Tatsii, V. I. Borysov,

V. I. Tiutiuhin (Eds.). (2015). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Stashis, V. V. Panov, N. I. (1980). Neposredstvennyy obyekt i ego

znacheniye dlya kvalifikatsii prestupleniy. Problemy pravovedeniya, 50, 83–91

[in Russian].

Burhin, M. S., Horbatenko, V. P. Vidnosyny suspilni // Yurydychna

entsyklopediia (Vols. 1–6); Vol. 1: A- H: (1998). Yu. S. Shemshuchenko (main

Ed.) Kyiv: Ukr. entsykl [in Ukrainian].

Tatsii, V. Ya. (2016). Obiekt i predmet zlochynu v kryminalnomu pravi.

Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy

vid 19.11.1992 r. № 2801‑ХII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801–

Pro zakhody protydii nezakonnomu obihu narkotychnykh zasobiv,

psykhotropnykh rechovyn i prekursoriv ta zlovzhyvanniu nymy: Zakon Ukrainy

vid 15.02.1995 r. № 62/95‑VR. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/62/95-%D0 %B2 %D1 %80.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy

z likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy: Postanova Kabinetu Ministriv

Ukrainy vid 12.08.2005 r. № 647. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/647–2015-%D0 %BF.

Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 r. № 2402‑III.

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402–14.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145–19. URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145–19/paran3#n3&p.

Lyska, P. O. (2014). Problematyka ta prohalyny dyspozytsii ta sanktsii

osnovnoho skladu zlochynu, peredbachenoho statteiu 307 Kryminalnoho

kodeksu Ukrainy. Scientific Journal «ScienceRise», 1(1), 114–126 [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy

(2012). M. I. Melnyk, M. I. Khavroniuk (Eds.). Kyiv: Yurydychna dumka [in

Ukrainian].

Muzyka, A. A., Dobrorez, I. O., Horokh, O. P. (2013). Zlochyny proty

zdorovia naselennia: kryminolohichna kharakterystyka, analiz skladiv zlochyniv,

pryznachennia pokarannia. N. O. Hutorova (Eds.). Simferopol: Vydavnytstvo

Krymnavchpedderzhvydav [in Ukrainian].

Kryminalne pravo. Osoblyva chastyna. O. O. Dudorov,

Ye. O. Pysmenskyi (Eds.). (2012). (Vols. 1–2; Vol. 2). Luhansk : Elton – 2 [in

Ukrainian].

Kryminalne pravo. Osoblyva chastyna V. M. Trubnykov (Eds.). (2013).

Kharkiv: vyd-vo KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Dobrorez, I. O. (2004). Kryminolohichna kharakterystyka ta

poperedzhennia nezakonnoho vyrobnytstva, vyhotovlennia, prydbannia,

zberihannia, perevezennia chy peresylannia narkotychnykh zasobiv,

psykhotropnykh rechovyn abo yikh analohiv bez mety zbutu: Candidate’s thesis

Kharkiv [in Ukrainian].

Bubleinyk, V. A. (2007). Kryminalno-pravova kharakterystyka

nezakonnoho vyrobnytstva, vyhotovlennia, prydbannia, zberihannia,

perevezennia chy peresylannia z metoiu zbutu, a takozh nezakonnoho zbutu

narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn abo yikh analohiv: navchalnopraktychnyi

posibnyk. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet

vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.:
В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін. 5‑те вид., переробл. і допов. Хар-
ків: Право, 2015. 528 с.
2. Сташис В. В., Панов Н. И. Непосредственный объект и его значение
для квалификации преступлений. Проблемы правоведения. 1980. Вып. 50.
С. 83–91.
3. Бургін М. С., Горбатенко В. П. Відносини суспільні // Юридична
енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ:
Укр. енцикл., 1998. Т. 1: А – Г. 672 с.
4. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві: моно-
графія. Харків: Право, 2016. 256 с.
5. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон Украї-
ни від 19.11.1992 р. № 2801‑ХІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/2801–12 (дата звернення: 15.12.2017).
6. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від
15.02.1995 р. № 62/95‑ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/62/95-
%D0 %B2 %D1 %80 (дата звернення: 15.12.2017).
7. Про затвердження Положення про Державну службу України з лі-
карських засобів та контролю за наркотиками: постанова Кабінету Міні-
стрів України від 12.08. 2005 р. № 647. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/647–2015-%D0 %BF (дата звернення: 15.12.2017).
8. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402‑ІІІ.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402–14 (дата звернення:
15.12.2017).
9. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145–19. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145–19/paran3#n3&p (дата звернення:
15.12.2017).
10. Лиска П. О. Проблематика та прогалини диспозиції та санкції
основного складу злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального
кодексу України. Scientific Journal «ScienceRise». 2014. № 1(1). С. 114–126.
11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /
за ред.: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. 9‑те вид., переробл. та допов. Київ:
Юридична думка, 2012. 1316 с.
12. Музика А. А., Доброрез І. О., Горох О. П. Злочини проти здоров’я
населення: кримінологічна характеристика, аналіз складів злочинів, при-
значення покарання: навч. посіб. / за заг. ред. Н. О. Гуторової. Сімферополь:
Видавництво Кримнавчпеддержвидав, 2013. 168 с.
13. Кримінальне право. Особлива частина: підручник: у 2 т. / за
ред.: О. О. Дудоров, Є. О. Письменський. Луганськ: Елтон – 2, 2012.
Т. 1. 780 с.
14. Кримінальне право. Особлива частина: навч. посіб. / за заг. ред.
проф. В. М. Трубникова. Харків: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013.
336 с.
15. Доброрез І. О. Кримінологічна характеристика та попередження
незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, переве-
зення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів без мети збуту: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2004. 239 с.
16. Бублейник В. А. Кримінально-правова характеристика незаконно-
го виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засо-
бів, психотропних речовин або їх аналогів: навч.-практ. посіб. Дніпропетровськ:
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
2007. 152 с.

Copyright (c) 2018 С В Мокляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)