Кількісні та якісні показники злочинності неповнолітніх у ФРН (кримінологічна характеристика)

А Ю Дзюба

Анотація


Протягом кількох останніх років у ФРН спостерігається зниження зло-
чинності серед неповнолітніх. Позитивна тенденція до спаду молодіжної зло-
чинності була відмічена під час презентації Поліцейської кримінальної статис-
тики (ПКС) у травні 2016 р. Констатується суттєве скорочення насильницьких
злочинів серед молоді.
Водночас, згідно з даними ПКС за 2016 р., вчинення окремих видів злочинів
неповнолітніми дещо зросло (зокрема, крадіжок з проникненням, інтернет-зло-
чинність). Саме тому ми виходимо з диференційованого підходу щодо аналізу
структури злочинності, її рівня та динаміки.
Для підтвердження у цілому позитивної тенденції скорочення злочинності
неповнолітніх ми спираємося на результати аналізу латентності цього сегменту
злочинності. Традиційно злочинність у ФРН, як і в Україні, вираховується за
трьома основними одиницями вимірювання: 1) фактично вчиненими злочинами;
2) особами, що вчинили злочини; 3) за кримінальними справами, що складають
основу єдиного обліку злочинності. Крім того, існує розрахунок злочинності за
кількістю осіб, засуджених за вчинені ними злочини. Таким чином, у статті зро-
блено аналіз з використанням одиниці вимірювання кількості зареєстрованих
злочинів.
Підбиваючи підсумок проведеного дослідження, слід погодитись з висно-
вками, зробленими Федеральним урядом ФРН, який у своїй оцінці латентної мо-
лодіжної злочинності, що враховує як географію злочинності, так і різні часові
періоди, «свідчить про те, що судження про зростання злочинності неповноліт-
ніх не знаходить свого емпіричного обґрунтування. Наявні дані свідчать, що має
місце зниження злочинності серед неповнолітніх у таких групах злочинів, як зло-
чини проти власності, насильницькі злочини, серед яких не лише грабежі, а й на-
несення тілесних ушкоджень…Така тенденція зниження злочинності серед не-
повнолітніх видається підкріпленою теоретично та ілюструється емпірично».


Ключові слова


злочинність неповнолітніх; превенція та запобігання злочинності неповнолітніх; латентна молодіжна злочинність

Повний текст:

PDF

Посилання


Jakubson, V. R. (1924). «Deti-prestupniki» v ispravitel’no-trudovom

dome. Moskow. [in Russian].

Gernet, M. N. (1924). Predislovie k knige: Prestupnyj mir Moskvy.

Moskow. [in Russian].

Maksimov, S. V. (1997). Kriminologija v shemah. Moskow. [in Russian].

Savjuk, L. K. (2002). Pravovaja statistika. Moskow. [in Russian].

Luneev, V. V. (1999). Juridicheskaja statistika: uchebnik. Moskow. [in

Russian].

Anteile, Entwicklung und räumliche Verteilung der registrierten

Straftaten. Bericht zur PKS 2016, Band 3. URL: file:///C:/Users/%D0 %AE%

D0 %BB%D1 %8F/Downloads/pks2016ImkBericht.pdf.

Tatverdächtige Kinder (bis unter 14 Jahre) / PKS Berichtsjahr 2016, Band

URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/pks2016Jahrbuch3TV.pdf.

Tatverdächtige Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) / PKS Berichtsjahr

, Band 3. – URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/pks2016Jahrbuch-

TV.pdf.

Tatverdächtige Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) / PKS

Berichtsjahr 2016, Band 3. URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/

pks2016Jahrbuch3TV.pdf.

Tatverdächtigenbelastung Deutscher / PKS Berichtsjahr 2016, Band 3.

URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/pks2016Jahrbuch3TV.pdf.

Tatverdächtige Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) / PKS

Berichtsjahr 2012, S. 101 – URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/

pks2016Jahrbuch3TV.pdf.

Walter, Neubacher. Jugendkriminalität , 4. Aufl, Rn. 520.

Ostendorf, H. (2015). Jugendstrafrecht. Baden-Baden: Nomos,. p. 23.

Baier, D., Pfeiffer, C., Rabold, S. (2009). Jugendliche in Deutschland

als Opfer und Täter von Gewalt – Erkenntnisse einer deutschlandweiten

Repräsentativbefragung, in: Zeitschrift fur Jugendkriminalität und Jugendhilfe.

pp. 112–119.

International Self-Report Delinquency URL: https: // web.northeastern.

edu/isrd/isrd2/.

Enzmann, D., Junger-Tas, J. (2009). Selbstberichte Jugenddelinquenz

in Europa, in: Zeitschrift fur Jugendkriminalität und Jugendhilfe. pp. 119–128.

International Self-Report Delinquency Study (ISRD) / ISRD-3 URL:

http://www.northeastern.edu/isrd/isrd3.

Lukash, Anastasiia, Killias, Martin, Dzyuba, Anastasiia. (2014). First

results of ISRD-3 in Ukraine. – Paper presented at the 14th Annual Conference

of the European Society of Criminology, Prague.

International Self-Report Delinquency Study (ISRD) / ISRD-3 URL:

http://www.northeastern.edu/isrd/login.

Dziuba, A. Yu. (2016). Deiaki aspekty vyvchennia zhertv latentnykh

zlochyniv u zakordonnykh viktymolohichnykh doslidzhenniakh. Forum prava,

pp. 113–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Якубсон В. Р. «Дети-преступники» в исправительно-трудовом доме.
Москва, 1924. 208 с.
2. Гернет М. Н. Предисловие к книге: Преступный мир Москвы. Мо-
сква, 1924. 40 с.
3. Максимов С. В. Криминология в схемах. Москва, 1997.
4. Савюк Л. К. Правовая статистика: учебник. Москва, 2002. 63 с.
5. Лунеев В. В. Юридическая статистика: учебник. Москва, 1999.
6. Anteile, Entwicklung und räumliche Verteilung der registrierten
Straftaten. Bericht zur PKS 2016, Band 3. URL: file:///C:/Users/%D0 %AE%
D0 %BB%D1 %8F/Downloads/pks2016ImkBericht.pdf.
7. Tatverdächtige Kinder (bis unter 14 Jahre) / PKS Berichtsjahr 2016,
Band 3. URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/pks2016Jahrbuch3TV.pdf.
8. Tatverdächtige Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) / PKS Berichtsjahr 2016,
Band 3. – URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/pks2016Jahrbuch3TV.pdf.
9. Tatverdächtige Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) / PKS
Berichtsjahr 2016, Band 3. URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/
pks2016Jahrbuch3TV.pdf.
10. Tatverdächtigenbelastung Deutscher / PKS Berichtsjahr 2016, Band 3.
URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/pks2016Jahrbuch3TV.pdf.
11. Tatverdächtige Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) / PKS
Berichtsjahr 2012, S. 101 – URL: file:///C:/Users/Night/Downloads/
pks2016Jahrbuch3TV.pdf.
12. Walter, Neubacher. Jugendkriminalität , 4. Aufl, Rn. 520.
13. Ostendorf H. Jugendstrafrecht. Baden-Baden: Nomos, 2015. S. 23.
14. Baier D., Pfeiffer C., Rabold S. Jugendliche in Deutschland als Opfer
und Täter von Gewalt – Erkenntnisse einer deutschlandweiten Repräsentativbefragung,
in: Zeitschrift fur Jugendkriminalität und Jugendhilfe, 2009. pp.
112–119.
15. International Self-Report Delinquency. URL: https:// web.northeastern.
edu/isrd/isrd2/.
16. Enzmann D., Junger-Tas J. Selbstberichte Jugenddelinquenz in Europa,
in: Zeitschrift fur Jugendkriminalität und Jugendhilfe, 2009. pp. 119–128.
17. International Self-Report Delinquency Study (ISRD) / ISRD-3. URL:
http://www.northeastern.edu/isrd/isrd3.
18. Lukash, Anastasiia, Killias, Martin, Dzyuba, Anastasiia. (2014). First
results of ISRD-3 in Ukraine. – Paper presented at the 14th Annual Conference
of the European Society of Criminology, Prague.
19. International Self-Report Delinquency Study (ISRD) / ISRD-3. URL:
http://www.northeastern.edu/isrd/login.
20. Дзюба А. Ю. Деякі аспекти вивчення жертв латентних злочинів
у закордонних віктимологічних дослідженнях. Форум права. 2016. № 4.
С. 113–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

Copyright (c) 2018 А Ю Дзюба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)