Кримінологічне законодавство в пострадянських державах

Аліна Владиславівна Калініна

Анотація


У статті автор надає загальну характеристику та аналізує стан роз-
робки кримінологічного законодавства таких пострадянських держав, як: Рес-
публіка Білорусь, Російська Федерація, Республіка Казахстан, Киргизька Респу-
бліка та ін.
Актуальність статті полягає у тому, що оскільки вітчизняна концепція
кримінологічного законодавства на теперішній час остаточно не розроблена,
а фактично воно є засобом нормативного обмеження злочинності, ознайомлення
із досвідом пострадянських держав у цій сфері є необхідним для вітчизняної кри-
мінології.
Мета статті полягає у здійсненні огляду стану і розвитку на теперішній
час кримінологічного законодавства у пострадянських державах та виокремлен-
ня загальних рис його теоретичної основи.
У результаті дослідження автора було виокремлено такі загальні риси
теоретичної основи кримінологічного законодавства пострадянських держав:
1) інституціоналізація окремих нормативних положень в окрему галузь криміно-
логічного законодавства (визначення його правової природи); 2) варіативність
термінологічного апарату; 3) різне розуміння змісту поняття «кримінологічне
законодавство»; 4) структурованість кримінологічного законодавства.
Констатується, що в пострадянських державах склалися ґрунтовні пере-
думови для теоретизації положень кримінологічного законодавства, а можливо,
навіть і формування кримінологічного права у майбутньому. Адже запобігання
злочинності потребує виваженої, чіткої нормативної бази з реальними можли-
востями реалізації її норм. Для підвищення ефективності превентивної діяльнос-
ті в Україні аналіз зарубіжного досвіду є необхідним. Незважаючи на те, що
кожна колишня республіка СРСР натепер розвивається за власним вектором,
в них наявна певна спільність проблем, пов’язаних зі змінами в суспільному укладі
після проголошення незалежності.
Акцентується увага на тому, що в Україні не прийнято окремого закону щодо
регламентації профілактики правопорушень чи здійснення запобігання злочиннос-
ті. Прийняття такого акта стане першим кроком для структуризації системи
законодавчого забезпечення та створення реальної ефективної моделі запобігання
злочинності. Розробка теоретичної основи вітчизняного кримінологічного законо-
давства є доцільною і перспективною для подальшого наукового пошуку.


Ключові слова


кримінологічне законодавство; запобігання злочинності; профілактика правопорушень

Повний текст:

PDF

Посилання


Shestakov D. A. (2013). Kriminologicheskoe zakonodatel’stvo i pravo

protivodejstvija prestupnosti [Criminological legislation and right of crime

counteraction]. Kriminologija: vchera, segodnja, zavtra, 1 (28), 47–50 [in

Russian].

Gorodetskaja M. A. (2017). Kriminologicheskoe zakonodatel’stvo:

sostojanie i perspektivy razvitija v Respublike Belarus’ [Kriminological

legislative: state and prospects of development in the Republic of Belarus].

Pravo.by, 2 (46), 69–75. [in Russian].

O profilaktike pravonarushenij v Kyrgyzskoj Respublike: Zakon

Kyrgyzskoj Respubliki ot 25.06.2005 g. № 82. URL: http://base.spinform.ru/

show_doc.fwx?rgn=7973. [in Russian].

O profilaktike pravonarushenij: Zakon Respubliki Kazahstan ot

04.2010 g. № 271‑VІ. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_

id=30657323#pos=3; – 122. [in Russian].

Ob osnovah dejatel’nosti po profilaktike pravonarushenij: Zakon

Respubliki Belarus’ ot 04.01.2014 g. № 122‑Z. URL: http://pravo.by/upload/

docs/op/H11400122_1389733200.pdf. [in Russian].

O profilaktike pravonarushenij: Zakon Respubliki Uzbekistan ot

05.2014 g. URL: http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2387359. [in

Russian].

Ob osnovah sistemy profilaktiki pravonarushenij v Rossijskoj Federacii:

Federal’nyj Zakon ot 23.06.2016 g. URL: https://rg.ru/2016/06/28/profilaktikadok.

html. [in Russian].

Pro profіlaktiku pravoporushen’: proekt Zakonu Ukraїni. URL: https://

cv.court.gov.ua/tu26/6/2358. [in Russian].

Enikeev Z. D. (2004). Sovershenstvo zakonov i jeffektivnost’ ih

primenenija kak vazhnye uslovija bor’by s prestupnost’ju. Problemy

sovershenstvovanija i primenenija zakonodatel’stva o bor’be s prestupnost’ju:

proceedings of the Scientific and Practical Conference. Part I. Ufa: RIO BashGU.

URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20042/enikeev.htm. [in Russian].

Truncevskij Ju. V. (2010) Rossijskoe ugolovno-preventivnoe pravo:

priznaki otrasli. Rossijskij kriminologicheskij vzgljad, № 3,165. [in Russian].

Zikeev V. A. (2015). Ponjatie kriminologicheskogo zakonodatel’stva.

Problemy sovremennoj juridicheskoj nauki: aktual’nye voprosy: proceedings

of the Scientific and Practical Conference. Krasnojarsk, № 2. URL: http://izron.ru/

articles/iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniyvazhneyshee-

teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-6‑ugolovnoe-pravo-ikriminologiya-

ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-spetsialnost-12‑00‑08/ponyatiekriminologicheskogo-

zakonodatelstva/. [in Russian].

Ananich V. A. (2014). Vvedenie v kriminologiju: lekcii. Minsk: Akad.

MVD. [in Russian].

Shestakov D. A. (2017). Ot kriminologicheskogo zakonodatel’stva

k pravu protivodejstvija prestupnosti. Ot kriminologicheskogo zakonodatel’stva

k pravu protivodejstvija prestupnosti (problemy kriminologii zakona):

international conversation. URL: http://criminologyclub.ru/the-last-sessio

ns/300‑2017‑05‑25‑14‑18‑40.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шестаков Д. А. Криминологическое законодательство и право про-
тиводействия преступности. Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013.
№ 1 (28). С. 47–50.
2. Городецкая М. А. Криминологическое законодательство: состояние
и перспективы развития в Республике Беларусь. Право.by. 2017. № 2 (46).
С. 69–75.
3. О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике: Закон
Кыргызской Республики от 25.06.2005 г. № 82. Дата обновления: 27.04.2017.
URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7973 (дата звернення:
29.03.2018).
4. О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан
от 29.04.2010 г. № 271‑VІ. Дата обновления: 11.07.2017. URL: https://
online.zakon.kz/document/?doc_id=30657323#pos=3; – 122 (дата звернення:
29.03.2018).
5. Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон
Республики Беларусь от 04.01.2014 г. № 122‑З. URL: http://pravo.by/upload/
docs/op/H11400122_1389733200.pdf (дата звернення: 29.03.2018).
6. О профилактике правонарушений: Закон Республики Узбекистан от
14.05.2014 г. Дата обновления: 03.01.2018. URL: http://lex.uz/pages/GetAct.
aspx?lact_id=2387359 (дата звернення: 29.03.2018).
7. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации: Федеральный Закон от 23.06.2016 г. URL: https://rg.ru/
2016/06/28/profilaktika-dok.html (дата звернення: 29.03.2018).
8. Про профілактику правопорушень: проект Закону України. URL:
https://cv.court.gov.ua/tu26/6/2358 (дата звернення 14.03.2018).
9. Еникеев З. Д. Совершенство законов и эффективность их примене-
ния как важные условия борьбы с преступностью. Проблемы совершен-
ствования и применения законодательства о борьбе с преступнос-
тью: материалы Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 95‑летию Башкирского государственного университета.
Часть I. Уфа: РИО БашГУ, 2004. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/
ufa20042/enikeev.htm (дата звернення: 01.04.2018).
10. Трунцевский Ю. В. Российское уголовно-превентивное право:
признаки отрасли. Российский криминологический взгляд. 2010. № 3. С. 165.
11. Зикеев В. А. Понятие криминологического законодательства.
Проблемы современной юридической науки: актуальные вопросы: сб. науч.
трудов по итогам междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2015. № 2.
URL: http://izron.ru/articles/iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoysudebnykh-
resheniy-vazhneyshee-teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-
6‑ugolovnoe-pravo-i-kriminologiya-ugolovno-ispolnitelnoe-pravospetsialnost-
12‑00‑08/ponyatie-kriminologicheskogo-zakonodatelstva/ (дата
звернення: 28.02.2018).
12. Ананич В. А. Введение в криминолoгию: лекции. Минск: Акад.
МВД, 2014. 159 с.
13. Шестаков Д. А. От криминологического законодательства к праву
противодействия преступности. От криминологического законодатель-
ства к праву противодействия преступности (проблемы криминологии
закона): международная беседа (г. Санкт-Петербург, 19 мая 2017 г.). URL:
http://criminologyclub.ru/the-last-sessions/300‑2017‑05‑25‑14‑18‑40.html
(дата звернення: 20.03.2018).

Copyright (c) 2018 Аліна Владиславівна Калініна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)