Взаємозв’язок стратегій «community policing» і зменшення можливостей учинення злочинів

М О Маршуба

Анотація


У статті здійснено спробу дослідження таких стратегій запобігання
злочинності, як «community policing», що полягає в участі громадськості у правоохоронній
сфері, й зменшення можливостей учинення злочинів з огляду на
упровадження їх заходів в Україні. Для досягнення мети статті розроблено ме-
тодологічну матрицю, що включає: істотні ознаки зазначених запобіжних стра-
тегій; визначення їх поняття; виділення базових принципів (партнерство і ефек-
тивність запобіжної діяльності відповідно), що лежать в основі стратегій;
виокремлення основної засади у вигляді комплексності, яка досягається завдяки
взаємозв’язку цих напрямів протидії злочинності; характеристика видів
взаємозв’язку (внутрішній (генетичний) та зовнішній (функціональний)) пред-
ставлених стратегій; конкретизація форм прояву взаємозв’язку досліджуваних
стратегій; окреслення перспектив упровадження стратегій в Україні. Конста-
тується, що реалізація різноманітних напрямів і заходів зазначених стратегій
запобігання злочинності в Україні є значно обмеженішою порівняно із провідними
західними державами світу (США, Велика Британія, країни ЄС). Здійснено ви-
сновок, що система запобігання злочинності у нашій країні потребує подальшого
удосконалення. Воно пов’язується з підвищенням ефективності діяльності право-
охоронних органів за рахунок розширення широти застосовування стратегій, що
вивчаються, й посилення їх взаємозв’язку.


Ключові слова


стратегія «community policing»; стратегія зменшення можливостей учинення злочинів; запобігання злочинності; профілактика злочинності

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15

liutoho 2008 roku «Pro khid reformuvannia systemy kryminalnoi yustytsii ta

pravookhoronnykh orhaniv»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8.04.2008 r.

№ 311/2008. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2008. № 27. St. 838. [in Ukrainian].

Kolodiazhnyi M. H. (2017) Suchasnyi zarubizhnyi dosvid hromadskoho

vplyvu na zlochynnist: monohrafiia; za red. V. V. Holiny. Kharkiv: Pravo [in

Ukrainian].

Holyna V. V., Kolodiazhnyi M. H. (2013). Konhressy OON po

preduprezhdenyiu prestupnosty y uholovnomu pravosudyiu : [sb. materyalov]:

v 3 kn. [United Nations congresses on crime prevention and criminal justice:

a collection of materials: in 3 books] / Nats. akad. pravovіkh nauk Ukraynі;

NYY yzuch. probl. prestupnosty ym. akad. V. V. Stashysa. Kn. 2. Kyev: Red.

zhurn. «Pravo Ukrayni»; Kharkov: Pravo [in Russian].

Holina V. V., Kolodiazhnyi M. H., Shramko S. S. et al. (2017).

Hromadskist u zapobihanni i protydii zlochynnosti: vitchyznianyi ta

mizhnarodnyi dosvid: monohrafiia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kolodiazhnyi M. H. (2017). Stratehiia zmenshennia mozhlyvostei

vchynennia zlochyniv: poniattia, pryntsypy, znachennia [The strategy of

reducing the opportunities to commit crimes: the concept, principles,

significance]. Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy – Bulletin of

criminological association of Ukraine: zb. nauk. pr. (redkol.: O. M. Bandurka

(holov. red. ) ta in.). Kharkiv: KhNUVS, 1, 93–99 [in Ukrainian].

Holina V. V., Shramko S. S. (2017). Zapobizhnyi potentsial stratehii

zmenshennia mozhlyvostei vchynennia zlochyniv [Preventive potential of

reduction strategy of crimes committing opportunities]. Pytannia borotby zi

zlochynnistiu – The issue of struggle against crime: zb. nauk. pr. / redkol.:

V. I. Borysov ta in. Kharkiv: Pravo, 34, 3–14. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юсти-
ції та правоохоронних органів»: Указ Президента України від 08.04.2008 р.
№ 311/2008. Офіційний вісник України. 2008. № 27. Ст. 838.
2. Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впли-
ву на злочинність: монографія / за ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2017.
252 с.
3. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию: [сб. материалов]: в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины;
НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса; кол. сост.:
В. В. Голина, М. Г. Колодяжный; под общ. ред. В. В. Голины. Кн. 2. Киев:
Ред. журн. «Право Украины»; Харьков: Право, 2013. 184 с.
4. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та
міжнародний досвід: монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний,
С. С. Шрамко та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків:
Право, 2017. 284 с.
5. Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення
злочинів: поняття, принципи, значення. Вісник кримінологічної асоціації
України: зб. наук. пр. редкол.: О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін. Харків:
ХНУВС, 2017. № 1. С. 93–99.
6. Голіна В. В., Шрамко С. С. Запобіжний потенціал стратегії змен-
шення можливостей вчинення злочинів. Питання боротьби зі злочинніс-
тю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2017. Вип. 34.
С. 3–14.

Copyright (c) 2018 М О Маршуба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)