Прогалини правового регулювання діяльності Державної прикордонної служби України щодо боротьби з терроризмом

В І Вичавка

Анотація


У статті розглядається питання правового регулювання діяльності
Державної прикордонної служби України щодо боротьби з тероризмом.
Під час проведеного дослідження виявлено низку прогалин правового регу-
лювання діяльності Державної прикордонної служби України щодо боротьби
з тероризмом на державному кордоні та в межах контрольованих прикордонних
районів України в сучасних умовах. Автором запропоновані шляхи подолання цих
прогалин.


Ключові слова


державний кордон; правове регулювання; тероризм; Державна прикордонна служба України

Повний текст:

PDF

Посилання


Mayboroda, V. K. (2008). Derzhavna polityka u sferi zapobihannya

teroryzmu: mizhnarodnyy dosvid i yoho aktual’nist’ dlya Ukrayiny: zb. mater.

nauk.‑prakt. konf., Kyyiv, 31 zhovt. 2008 r.; Kyyiv [in Ukrainian].

Modzhoryan, L. A. (1985). Teroryzm: pravda i vyhadky. Kyyiv [in

Ukrainian].

Obshchye tendentsyy yslamskoho polytycheskoho protsessa v myre.

URL: http://www.easttime.ru/section.

Hrygorenko, I. M. et al. (2015). Otsinyuvannya ta upravlinnya ryzykamy

u sferi protydiyi transnatsional′niy orhanizovani yzlochynnosti v Ukrayini:

kryminolohichnyy monitorynh, taktychnyy analiz ta vykorystannya vidkrytykh

dzherel. Kyyiv [in Ukrainian].

. P r o b o r o t ′ b u z t e r o r y z m o m : Z a k o n U k r a y i n y. U R L :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638_15.

Lyashuk, R. M. (2016). Administratyvno-pravove zabezpechennya

diyal′nosti viddiliv prykordonnoyi sluzhby Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby

Ukrayiny. Doctor′s thesis. Kyyiv. [in Ukrainian].

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny: Zakon Ukrayiny. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661_15.

Lyashuk, R. M., Kushnir, I. P. (2014) Do pytannya vzayemodiyi viddiliv

prykordonnoyi z orhanamy vykonavchoyi vlady. Yurydychnyy naukovyy

elektronnyy zhurnal – Legal scientific electronic journal. URL:

http://lsej.org.ua/5_2014/20.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Майборода В. К. Державна політика у сфері запобігання тероризму:
міжнародний досвід і його актуальність для України: зб. матеріалів
наук.‑практ. конф., Київ, 31 жовт. 2008 р. Київ: Інтертехнологія, 2008. С. 6–7.
2. Моджорян Л. А. Тероризм: правда і вигадки. Київ: ПолітвидавУкра-
їни, 1985. 175 с.
3. Общие тенденции исламского политического процесса в мире. URL:
http://www.easttime.ru/section. (дата звернення: 7.09.2017).
4. Оцінювання та управління ризиками у сфері протидії транснаціо-
нальній організованій злочинності в Україні: кримінологічний моніторинг,
тактичний аналіз та використання відкритих джерел / І. М. Григоренко та
ін. Київ: ВІТЕ, 2015. 158 с.
5. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003
№ 638‑IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638_15. (дата звернен-
ня: 7.09.2017).
6. Ляшук Р. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності від-
ділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України:
дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2016. 541 с.
7. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від
3 квітня 2003 № 661‑IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661_15.
(дата звернення: 7.09.2017).
8. Ляшук Р. М., Кушнір І. П. До питання взаємодії відділів прикордон-
ної з органами виконавчої влади. Юрид. наук. електрон. журн. 2014. № 5.
С. 73–76. URL: http://lsej.org.ua/5_2014/20.pdf. (дата звернення: 7.09.2017).

Copyright (c) 2017 В І Вичавка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)