Історія журналу

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, створена у Харкові відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.1995 та постанови Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) № 4/4-Н від 21.06.1995. У 2012 р. Інституту присвоєно ім’я видатного правознавця Української держави – академіка НАПрН України В.В. Сташиса.

Основні напрями діяльності: проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на правове забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування у сфері боротьби зі злочинністю та корупцією; розробки наукових концепцій розвитку законодавства та практики його застосування; наукового обґрунтування та підготовки загальнодержавних і регіональних програм протидії злочинним проявам, а також проектів законодавчих актів; підготовки науково-правових висновків щодо чинних і тих, що розробляються, нормативно-правових актів у відповідній сфері; складання аналітичних інформаційних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі боротьби зі злочинністю, аналіз практики застосування цього законодавства; розробка методик розслідування окремих видів злочинів; підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів; використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю тощо. На перших порах проблема пошуку досвідчених наукових кадрів не дозволила організувати в Інституті масштабні дослідження. Виконання дослідницьких завдань було покладено на тимчасові творчі колективи, що об’єднали досвідчених у різних галузях науки фахівців Харкова. Директором Інституту був призначений д-р юрид. наук, проф., проф. кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), акад. НАПрН України В.І. Борисов, який очолює його понад 20 років (із травня 2005 по червень 2008 Ін-т очолював д-р юрид. наук, проф., проф. кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, акад. НАПрН України Ю.В. Баулін). Сьогодні Інститут має відділи (дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права; кримінологічних досліджень; дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності; криміналістики). У складі Інституту функціонує Бюро судових експертиз, основними напрямами діяльності якого є: проведення судових психологічних, трасологічних експертиз, експертиз із техніко-криміналістичного дослідження документів, об’єктів інтелектуальної власності, надання консультацій щодо проблем використання спеціальних знань у судочинстві.

Спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника в Інституті у 2013 створено навчально-наукову лабораторію дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю, щодо якої Інститутом надається науково-методична допомога в організації та проведенні досліджень.

Інститут здійснював і продовжує здійснювати роботу над багатьма науковими проектами, виконання яких випливає із державних та регіональних програм і планів боротьби зі злочинністю. Серед таких: Комплексна програма профілактики злочинності на 2001–2005 роки; План заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, на 2005-2006 роки; Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки; План заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року; План
заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року та ін.

Сьогодні Інститут є однією з провідних науково-дослідних установ юридичного профілю в Україні, що здійснює низку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю, надає консультації і науково-правові висновки в галузі нормативного регулювання цієї сфери, проводить судові експертизи, видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо), організовує науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», готує аспірантів та докторантів для забезпечення в майбутньому потреб, що виникають під час організації та проведення наукових досліджень. Прикладом впровадження в законодавчу діяльність та правозастосовну практику значних наукових результатів Ін-ту стала активна участь його провідних фахівців в розробці проектів ключових кодексів Української держави – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого.

Відчутну допомогу від Інституту в підготовці законодавчих документів дістають усі гілки державної влади – Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, а також такі центральні установи держави, як Генеральна прокуратура України, Міністерство Внутрішніх Справ України, Міністерство юстиції України, Служба Безпеки України, Державна пенітенціарна служба України та ін.

Інститут підтримував і підтримує творчі контакти з іноземними науковими установами (зокрема, Велика Британія, Іспанії, Казахстан, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, США, Швейцарія та ін.). 

Починаючи з 1999 в Інституті функціонує аспірантура за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, а з 2011 – докторантура за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2012 р. створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертації К 64.502.01 за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Головою ради із дня її створення є В.І. Борисов. В Інституті видається фаховий збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» з періодичністю два рази на рік.