Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» (далі – Збірник), заснований згідно з постановою Бюро Президії Академії правових наук України від 8 вересня 1997 року №19/4 та перереєстрований Міністерством юстиції України 13 липня 2015 року, є фаховим науковим збірником Національної Академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Метою збірника є своєчасне та систематичне оприлюднення результатів наукових досліджень з актуальних питань боротьби зі злочинністю та доведення їх до відома наукової громадськості, правоохоронних органів і широкого загалу; популяризація наукового знання у сфері боротьби зі злочинністю в суспільстві.

Основними завданнями збірника «Питання боротьби зі злочинністю» є
- забезпечення якості матеріалів, що публікуються у збірнику;
- залучення до публікації у збірнику науковців, публікації яких мають високий імпакт-фактор;
- сприяння створенню відкритого наукового простору для дискусій між вітчизняними та зарубіжними вченими, а також між досвідченими та молодими науковцями;

Збірник видається з періодичністю два номери на рік.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукові дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукове життя

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання боротьби з корупційними правопорушеннями

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Представлені рукописи спрямовуються двом рецензентам (внутрішньому та зовнішньому), що працюють в одній галузі.

 

Періодичність публікації

Для опублікування статті у збірнику необхідно надіслати  до редакції матеріали до 15 березня або 15 вересня поточного року.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна етика видання

Засади професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що зумовлює необхідність додержуватись наступних основоположних принципів:

- При прийнятті рішення про публікації редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних і наукової значимістю роботи, що розглядається.

- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає додержанні наступних принципів:

- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження є неприйнятними.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи у тому числі неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неетичними й неприйнятними.

- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні подавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Реєстрація збірника

Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» заснований у 1997 р. Постановою Президії ВАК від 09 червня 1999 р. № 1-05/7 збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15928-4400ПР від 02 листопада 2009 р.